ISTANBULSK­A NEVJESTA

Ci­je­la obi­telj ula­že trud ka­ko bi Esmin po­vra­tak bio što bez­bol­ni­ji

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K S Esmi­nim po­vrat­kom u ko­nak za Bo­ra­ne po­či­nje no­vo raz­dob­lje. Ia­ko je svi­ma te­ško na­vik­nu­ti se na to no­vo raz­dob­lje, ci­je­la obi­telj ula­že ve­li­ki trud ka­ko bi se dr­ža­li za­jed­no. SRIJEDA U odje­ku Ade­mo­ve od­lu­ke da se ože­ni i po­svo­ji di­je­te, obi­telj pre­dah­ne.

ČETVRTAK Su­re­ji, či­je su na­de opet prok­li­ja­le, od­škri­nu se vra­ta ne­kog sa­svim druk­či­jeg pu­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.