NA GRANICI

Lu­ka bje­ži od svo­je su­pru­ge i sa­kri­va se kod Ju­re, a is­to­dob­no se Kre­šo zbog kaz­ne­nog dje­la opra­šta od obi­te­lji i od­la­zi u Ir­sku

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K

U ponedjelja­k, 10. lip­nja, emi­ti­ra se po­s­ljed­nja epi­zo­da se­ri­je “Na granici” pri­je ljet­ne stan­ke, a za­tim nova se­zo­na se­ri­je kre­će na je­sen. Ka­ko bi os­lo­bo­di­la Zor­ku, Pe­tra ipak us­pi­je­va do­go­vo­ri­ti još je­dan su­sret s Lju­bi­com, ko­ja je od­luč­na da do­đe do nov­ca. Lu­ka je po­bje­gao od svo­je su­pru­ge te mo­li Ju­ru da mu pru­ži skro­vi­šte pre­ko no­ći i po­su­di no­vac za put na mo­re. Ju­re dvo­ji ka­da u ku­ću upa­da Li­di­ja. Li­di­ja mu od­bi­ja po­moć i u Lu­ki­nu bi­je­gu vi­di pri­li­ku da do­ka­že da ni­je naj­go­ra nevjesta. Lu­ka se po­bu­ni, ali ga Li­di­ja sre­di i vra­ti ku­ći, gdje ga do­če­ka­ju lju­ti­ti Ne­dilj­ko, An­đel­ka i nje­go­va za­do­volj­na že­na. Kre­šo se us­pi­je sklo­ni­ti kod Šti­gli­ća, ali br­zo saz­na­je da je za njim ras­pi­sa­na tje­ra­li­ca i da mu ne gi­ne za­tvor. U me­đu­vre­me­nu Mar­ko saz­na­je za pro­pa­lu pri­mo­pre­da­ju i Kre­ši­no kaz­ne­no dje­lo pa mu od­lu­či po­mo­ći. Bi­jeg iz dr­ža­ve za nje­ga je­di­ni je iz­laz. Kre­šo se opra­šta od obi­te­lji i pri­ja­te­lja te od­la­zi u Ir­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.