Što će Jose Pe­dro uči­ni­ti kad mu Sil­va­no pred­lo­ži da ot­me Cris­ti­nu

IMPERIJ

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K No­ely se opros­ti od Mag­no­li­je. Ma­uri­lio i Sil­vi­ano se pre­pi­ru. Bru­na sve pro­ma­tra te zo­ve Ma­ri­ju Mar­tu. Sil­vi­ano se vra­ća ku­ći. Jose Pe­dro od­la­zi Sil­vi­anu. Jose Al­fre­do i Jose Pe­dro se pre­pi­ru. Ko­men­da­tor od­la­zi s Jo­su­eom u po­tra­gu za Fa­bri­ci­om Mel­ga­zom.

UTORAK Jose Al­fre­do po­t­vr­di Jo­au Lu­ca­su da je Jose Pe­dro Fa­bri­cio Mel­ga­zo. Jo­sue i Jo­ao Lu­cas umi­ru­ju Jo­sea Al­fre­da. Jose Al­fre­do tra­ži Jo­sea Pe­dra. Ma­ria Mar­ta se po­vje­ri Aman­di i Du. One je tje­še. Cris­ti­na i Vi­cen­te uče Vic­to­ra pu­šta­ti zma­je­ve. Na­na i Xa­na se opros­te od An­to­ni­ja ko­ji od­la­zi na po­sao. SRIJEDA Vi­cen­te na­đe ra­nje­nog Mar­caa. Jose Pe­dro ot­me Cris­ti­nu. Xa­na vi­di da je Cris­ti­na ote­ta i jav­lja to Vi­cen­teu. On ne­us­pješ­no po­ku­ša­va za­us­ta­vi­ti au­to. Jose Pe­dro vo­di Cris­ti­nu u pro­pa­lu Sil­vi­ano­vu tvrt­ku. Eli­val­do je za­bri­nut zbog Mar­caa. Jose Al­fre­do i Jo­sue tra­že Jo­sea Pe­dra. Na­la­ze na­pu­šte­nu tvrt­ku. Ma­uri­lio za­pri­je­či put Jo­seu Al­fre­du. ČETVRTAK Jose Al­fre­do i Jo­sué raz­mje­nju­ju puc­nje s Ma­uri­li­om, Sil­vi­anom i Jo­se­om Pe­drom. Ma­ria Cla­ra se vra­ti ku­ći. Jose Al­fre­do i Jose Pe­dro raz­go­va­ra­ju. Ma­uri­lio umi­re. Sil­vi­ano umi­re. Jose Pe­dro pu­ca u Jo­sea Al­fre­da. Ma­ria Isis i Mag­no­lia raz­go­va­ra­ju o Jo­seu Al­fre­du. En­ri­co se vra­ća ku­ći sa že­nom. Isma­el i Lor­ra­ine se opros­te od Xa­ne i Na­nae.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.