Za ras­pad­nu­to ‘tijelo’ ko­ri­šte­no u fil­mu is­pos­ta­vi se da je pra­vo tru­plo

KOS­TI

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K Una­ka­že­no tijelo ot­kri­ve­no je zgnje­če­no na ces­ti bli­zu jed­no­ga kam­pa. Gla­ve ne­ma, a tim ut­vr­di da je net­ko žr­tvu vu­kao po ces­ti teg­lja­čem. Po­ka­že se da su pa­pi­ri na­gu­ra­ni u nje­zin grud­njak ku­po­ni za kup­nju.

UTORAK Ljud­ska gla­va obo­je­na u pla­vo pad­ne s ne­ba s hr­pom mr­tvih ga­le­bo­va ko­ji su ta­ko­đer obo­je­ni u pla­vo. Jef­fer­so­ni­anov tim ot­kri­va da su pti­ce is­klju­ca­le tru­plo na od­la­ga­li­štu sme­ća te se otro­va­le bo­jom.

SRIJEDA U šu­mi je ot­kri­ve­no tijelo, či­ni se, žr­tve iz­bo­de­ne me­tal­nim oru­đem od 17,5 cm. Tim ne us­pi­je­va iden­ti­fi­ci­ra­ti žr­tvu dok pri­prav­nik Clark Edi­son ne uvi­di da je no­sio ci­pe­le s de­be­lim džo­nom pa je po­ras­tao sa 165 na 172 cm, što je vi­si­na ko­ju je na­veo na vo­zač­koj do­zvo­li. ČETVRTAK Ras­pa­da­ju­će tijelo u ci­pe­la­ma i kom­bi­ne­zo­nu - i svje­tle­ćih oči­ju - pro­na­đe­no je ka­ko “sto­ji” nas­lo­nje­no na sta­blo za­ba­če­ne šu­me, dok su mu tre­ge­ri kom­bi­ne­zo­na vi­sje­li na gra­ni. PE­TAK Po jed­noj je Bren­na­ni­noj knji­zi snim­ljen vi­so­ko­bu­džet­ni film u ko­jem glu­me

bu­da­las­ti ho­li­vud­ski ti­po­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.