Omer će na­pra­vi­ti baš sve ka­ko bi opet osvo­jio Gul­ru­ino sr­ce

RAT RUŽA

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K Gul­fem pro­da­je vri­je­dan na­kit ka­ko bi se ba­rem dje­lo­mič­no ri­je­ši­la svo­jih du­go­va. Gul­ru očaj­nič­ki že­li saz­na­ti Gul­fe­mi­ne pla­no­ve, ali i ot­kri­ti ka­kav je toč­no od­nos iz­me­đu nje i Ti­be­ta. Mert i Duj­gu če­ka­ju Gul­ru ka­ko bi raz­go­va­ra­li o sud­bi­ni te­re­ta­ne, no Gul­ru pot­pu­no za­ne­ma­ru­je nji­hov do­go­vor.

UTORAK Či­ni se da je Gul­ru ja­ča ne­go ikad, a Gul­fem se za­tvo­ri­la u ate­lje i nas­to­ji se pri­bra­ti.

SRIJEDA Omer je od­lu­čio uči­ni­ti ne­što vr­lo ri­skant­no ka­ko bi iz­no­va osvo­jio Gul­ru­ino sr­ce. ČETVRTAK Ho­će li dvo­je lju­bav­ni­ka us­pje­ti bi­ti za­jed­no una­toč svim ne­da­ća­ma i su­ko­bu dvi­ju ses­ta­ra? Ho­će li Gul­ru pro­mi­je­ni­ti pre­zi­me i pos­ta­ti Gul­ru He­ki­mo­glu? Mert po­ku­ša­va oži­vje­ti te­re­ta­nu ko­ja je ne­koć pri­pa­da­la Dži­ha­nu.

PE­TAK Gul­ru je pos­ta­la nova part­ne­ri­ca u pos­lu. Nje­zi­na neo­če­ki­va­na re­ak­ci­ja ja­ko će iz­ne­na­di­ti Mer­ta i nje­go­ve prijatelje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.