NA­KON PET GO­DI­NA BRAKA RAZVELA SE OD SU­PRU­GA I OS­TA­LI SU SI DO­BRI

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Ti ćeš nas­ta­vi­ti pi­sa­ti no­ve pje­sme. U me­ni ni­je os­ta­lo ni ljut­nje ni ka­ja­nja jer si vri­je­dan sva­ke moje su­ze. Vo­lje­la sam te vo­lje­ti, na­pi­sa­la je Beren Saat (35), zvi­jez­da se­ri­ja “Iz­gub­lje­na čast” i “Stras­ti ori­jen­ta” te ta­ko fa­no­vi­ma ob­z­na­ni­la da se na­kon pet go­di­na braka razvela od su­pru­ga Ke­na­na Do­gu­lua (45). Ra­zvod je bio spo­ra­zu­man.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.