Dra­ma pra­ti autis­tič­no­ga ki­rur­ga u me­di­cin­skim avan­tu­ra­ma

GOOD DOCTOR

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K Dok u St. Bo­na­ven­tu­reu po­či­nje no­vi dan, Lim i Me­len­dez za­pri­me dva pa­ci­jen­ta ko­ja se ža­le na bol u ab­do­me­nu pa se ok­la­de oko to­ga či­ji će tim dok­to­ra pri­mi­ti bo­lje ocje­ne za nje­gu pa­ci­jen­ta. S Ja­re­dom Sha­un se pri­dru­ži Lim i pri­hva­te pa­ci­jen­ti­cu Qu­inn Dar­by, 12-go­diš­nju dje­voj­či­cu ko­ju je do­ve­la ba­ka Ruth Whe­eler. Dok je tre­ti­ra­ju za akut­nu upa­lu sli­je­pog cri­je­va, Lim i nje­zin tim dok­to­ra ot­kri­ju da je Qu­inn tran­srod­na oso­ba. SRIJEDA Dok se osob­lje pri­pre­ma za bol­nič­ku go­diš­nju do­bro­tvor­nu sve­ča­nost, Lim, Sha­un i Morgan udru­že se ka­ko bi po­mo­gli Spi­rit Gar­ci­ji, 14-go­diš­njoj dje­voj­či­ci ko­ja se ro­di­la sa sr­cem iz­van pr­sa. No kad CAT snim­ka po­ka­že da i da­lje ne­ma do­volj­no mjes­ta, Lim ka­že da će mo­ra­ti če­ka­ti još ne­ko­li­ko go­di­na pri­je no­vog po­ku­ša­ja. Na­kon što glav­ni go­vor­nik do­bro­tvor­ne sve­ča­nos­ti ot­ka­že do­la­zak, Ao­ki mo­ra u zad­nji čas pro­na­ći za­mje­nu, a no­vi sta­žist i biv­ši po­li­ca­jac dr. Eu­ge­ne Park upo­zo­ra­va dru­ge da ne upo­tri­je­be za­tvo­re­ni­ka i ubo­ji­cu Ser­geya Ti­raya­na kao da­ri­va­te­lja je­ta­ra za 12-go­diš­njeg Eri­ca Ber­tran­da ko­ji je u kri­tič­nom sta­nju. Ia­ko je Park si­gu­ran da će Ti­rayan po­ku­ša­ti ope­ra­ci­ju is­ko­ris­ti­ti ka­ko bi po­bje­gao, Me­len­dez uvje­ri Ao­ki da ne­ma­ju dru­ge op­ci­je ako že­le spa­si­ti Eri­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.