Zoe na­po­kon doz­na­je od Mi­haj­la da je on nje­zin pra­vi otac

POGREŠAN ČO­VJEK

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PONEDJELJA­K Nas­ta­sja na­la­zi no­ve do­ka­ze za is­tra­gu u Mi­tro­vu auto­mo­bi­lu. Di­ja­ni se ni­ma­lo ne svi­đa što Sa­ra po­sje­ću­je Sa­vu. Mi­haj­lo se vra­ća ku­ći iz bol­ni­ce i li­ku­je što je nje­gov brat La­zar po­nov­no ne­vin za­vr­šio u za­tvo­ru. Ven tje­ši šo­ki­ra­nu i po­tre­se­nu Zoe, ko­ja ne mo­že vje­ro­va­ti da La­zar ni­je nje­zin otac. Nas­ta­sja ne­ma iz­bo­ra i do­vo­di Sa­ru u po­li­cij­sku pos­ta­ju na is­pi­ti­va­nje.

UTORAK Za­pre­pa­šte­na Mi­le­na tra­ži objaš­nje­nja od si­na Mi­haj­la, šo­ki­ra­na ot­kri­ćem ka­ko je on Zo­ein pra­vi otac. So­nja pri­je­ti Nas­ta­sji ot­ka­zom zbog ne­pos­lu­ha. Iz­gub­lje­na Lea ne zna ka­ko da­lje te tra­ži utje­hu i po­moć od ro­di­te­lja. Nas­ta­sja su­oča­va Di­ja­nu s do­ka­zom Sa­ri­ne kriv­nje. Mi­haj­lo ne priz­na­je Zoe is­ti­nu, ne­go joj ser­vi­ra laž­nu pri­ču o to­me ka­ko je upoz­nao nje­zi­nu maj­ku.

SRIJEDA Lea je užas­nu­ta Mi­haj­lo­vim pri­jed­lo­gom da Zoe os­ta­ne jed­no vri­je­me kod nje­ga, a La­zar je iz­ne­na­đen neo­če­ki­va­nom po­sje­ti­te­lji­com u za­tvo­ru. Mo­ma je Di­ja­nin naj­ve­ći os­lo­nac u ovim te­škim tre­nu­ci­ma i po­ti­če je da uči­ni is­prav­nu stvar. Iz­gub­lje­na i shr­va­na Mi­le­na po­ku­ša­va do­bi­ti ne­ke kon­kret­ne od­go­vo­re od La­za­ra. Nas­ta­sja do­no­si So­nji ne­po­bit­ne do­ka­ze Sa­ri­ne kriv­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.