Ni­su sa­mo caj­ke, zvuk har­mo­ni­ke vo­le i pos­lov­nja­ci

Mla­di glaz­be­nik Mar­tin Kut­nar na lje­to će nas­tu­pi­ti u slav­nom nju­jor­škom Car­ne­gie Hal­lu, fa­li mu još sa­mo vi­za da osvo­ji svi­jet

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU - Pi­še: BRUNO PUŠIĆ

Pri­je dvi­je go­di­ne bio je dru­gi u hr­vat­skom “Su­per­ta­len­tu”. Svi­ra har­mo­ni­ku i vi­olon­če­lo, a u me­đu­vre­me­nu je imao broj­ne nas­tu­pe, ne­dav­no i s Ber­lin­skom fil­har­mo­ni­jom.

On­da se pri­ja­vio na Man­hat­tan In­ter­na­ti­onal Mu­sic Com­pe­ti­ti­on. Ti­su­će glaz­be­ni­ka iz svi­je­ta pri­ja­vi­lo se sa svo­jim snim­ka­ma uži­vo, a u fi­na­lu će nas­tu­pa­ti njih sa­mo 11. Me­đu nji­ma i naš Mar­tin Kut­nar, a ži­ri­jem je pred­sje­dao Ivo Po­go­re­lić (60). - Ja­vi­li su mi ne­dav­no da sam je­dan od po­bjed­ni­ka ko­ji će ima­ti pri­li­ku nas­tu­pi­ti. Ma­ma je pla­ka­la od sre­će, a ja ni­sam znao što da ra­dim. Ska­ka­lo mi se od sre­će, ali sam is­pr­va bio sum­nji­čav. Pro­vje­ra­vao da ni­je ne­ka po­gre­ška - pri­ča nam Mar­tin. U mi­si­ji da sru­ši pre­dra­su­de o svom vo­lje­nom ins­tru­men­tu har­mo­ni­ci, mla­di Mar­tin Kut­nar do­šao je do kul­t­ne nju­jor­ške kon­cert­ne dvo­ra­ne Car­ne­gie Hal­la.

Na otvo­re­nju slav­ne dvo­ra­ne na Man­hat­ta­nu di­ri­gi­rao je Petar Iljič Čaj­kov­ski, a u 20. sto­lje­ću u nje­zi­nu po­vi­jest upi­si­va­li su se ve­li­ki rock ben­do­vi po­put Rol­ling Sto­ne­sa, Be­atle­sa i Led Zep­pe­li­na. Svoj san o nas­tu­pu u toj dvo­ra­ni 2008. je is­pu­nio i Oli­ver Dra­go­je­vić, nas­tu­piv­ši pred 2500 lju­di, a ove go­di­ne u is­tom je zda­nju na na­tje­ca­nju a ca­pel­la zbo­ro­va nas­tu­pio za­dar­ski zbor Cres­cen­do. Taj san os­tva­rit će se i gim­na­zi­jal­cu Mar­ti­nu, pod pret­pos­tav­kom da do­đe do vi­ze.

- Na­ža­lost, od­bi­li su mi zah­tjev za užur­ba­nu vi­zu i sad ne znam što će bi­ti s tim. Ape­li­ram na am­ba­sa­du ili ne­ko­ga tko či­ta da ma­lo ubr­za­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.