Že­ne ko­je su sru­ši­le Har­veya We­ins­te­ina

Nje­gov je no­vac po­kre­tao Hol­lywo­od, nje­go­va je ri­ječ stva­ra­la ili ga­zi­la ka­ri­je­re, a on je svo­ju moć de­be­lo zlo­upo­treb­lja­vao. Kak­va je in­dus­tri­ja sno­va sa­da ka­da je nje­zin biv­ši šef na su­du zbog si­lo­va­nja i slič­nih zlo­či­na

24sata - Cafe 24 - - ISEKS- SKANDAL -

We­ins­te­ina. No broj­ke, pak, po­ka­zu­ju da ot­ka­ko je on iz­bri­san s ma­pe Hol­lywo­oda, in­dus­tri­ja je iz­gu­bi­la de­set­ke mi­li­ju­na do­la­ra u ne­re­ali­zi­ra­nim pro­jek­ti­ma. Pa što, rek­li bi ne­ki. To je sve do lo­še or­ga­ni­za­ci­je, ni­je da ne­ma pro­du­ce­na­ta, re­da­te­lja, sce­na­ris­ta i en­tu­zi­jas­ta kao ne­ka­da. Sa­mo što su ma­nji, ni­su tak­vi ti­ta­ni s tak­vom PR ma­ši­ne­ri­jom ko­ju po­kre­ću kao što je to bio "kralj" We­ins­te­in. Ko­li­ko su ga se bo­ja­li naj­moć­ni­ji, po­ka­zu­ju i pri­če nje­go­vih žr­ta­va. Brad Pitt (55) jed­nom je pri­je­tio We­ins­te­inu da će ga pre­bi­ti ako se još je­dan­put bu­de agre­siv­no upu­ca­vao nje­go­voj ta­daš­njoj dje­voj­ci Gwyneth Pal­trow (46). Ni nje­go­va bu­du­ća su­pru­ga An­ge­li­na Jo­lie (44) ni­je proš­la pu­no bo­lje. We­ins­te­in je i nju ucje­nji­vao sa sek­som, sa­mo je to s tem­pe­ra­ment­nom An­gie lo­ši­je proš­lo. Imao je cr­nu lis­tu na ko­ju je stav­ljao glu­mi­ce ko­je mu se na ovaj ili onaj na­čin ne bi po­da­le i on­da bi im uni­šta­vao ka­ri­je­re. Pr­va tak­va je As­hley Judd (51), jed­na od že­na ko­ja je, uz Ro­se McGowan (45), pr­va pro­go­vo­ri­la o We­ins­te­inu. Nju je Peter Jac­k­son (57) htio za ulo­gu u "Gos­po­da­ru pr­ste­no­va", ali je sve­moć­ni Har­vey re­kao: "Ne­moj, ona je pro­ble­ma­tič­na na se­tu". Jac­k­son da­nas ka­že da mu je žao što se ni­je pre­is­pi­tao ne­go je pos­lu­šao moć­ni­ka. I Ta­ran­ti­no da­nas ža­li svo­ju po­ve­za­nost s We­ins­te­inom, ia­ko je i nje­ga Uma Thur­man (49) op­tu­ži­la da je “pra­va we­ins­te­inov­ska ško­la" auto­ri­te­ta pre­ma že­na­ma. We­ins­te­in i nje­go­va cr­na knji­ži­ca uni­šti­li su ka­ri­je­re že­na­ma ko­je su da­nas ipak ma­lo pro­di­sa­le - Chris­ti­na Ap­ple­ga­te (47), Ma­ri­sa To­mei (54) i broj­ne dru­ge. One ko­je su ipak bi­le pre­ve­li­ka ime­na, po­put

Jo­lie ili Hayek, njih je do­če­ki­vao u kuć­nim ogr­ta­či­ma i nu­dio im da ga ma­si­ra­ju. Zgro­že­no su to mo­ra­le od­bi­ja­ti i for­mal­no tra­ži­ti da se sas­tan­ci odvi­ja­ju u kor­po­ra­tiv­nim pros­to­ri­ja­ma.

Nje­go­vo je ime, pi­še Hol­lywo­od Re­por­ter, ka­kav god on bio, pos­ta­lo si­no­nim za Hol­lywo­od, za in­dus­tri­ju, za moć, za gla­mur. Sad kad ga vi­še ne­ma, kad je osra­mo­ćen, na ko­lje­ni­ma i s pra­vom kaž­njen za sve što je ra­dio i ka­ko je zlo­upo­treb­lja­vao moć či­nje­ni­ca jest da iza nje­ga os­ta­je ru­pa ko­ju je te­ško po­pu­ni­ti, kao i da se hol­lywo­od­ska biz­nis i kre­ativ­na kul­tu­ra ra­di­kal­no mi­je­nja te ula­zi u sa­svim no­vu eru. Eru bez Har­veyja We­ins­te­ina.

As­hley Judd jed­na je od pr­vih glu­mi­ca ko­ja je pro­go­vo­ri­la pro­tiv We­ins­te­ina 2) Paz de la Hu­er­ta tvr­di da ju je Har­vey dvaput si­lo­vao 3) Ro­san­na Arqu­et­te ta­ko­đer je sil­no htje­la ra­zot­kri­ti We­ins­te­ina Kao i Asia Ar­gen­to 5) An­ge­li­nu Jo­lie ucje­nji­vao je sek­som Brad Pitt pri­je­tio je We­ins­te­inu da će ga pre­bi­ti ako se još je­dan­put bu­de upu­ca­vao nje­go­voj ta­daš­njoj dje­voj­ci Gwyneth Pal­trow Sal­ma Hayek He­at­her Gra­ham Ka­te Bec­kin­sa­le 1 2 3 4 7 9 5 6 8

1) 6) 7) 9) 4) 8)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.