Tko ima ljet­ni hit?: De­set na­tje­ca­te­lja u bor­bi za tron

Pe­te­ro­čla­ni ži­ri oda­brao je de­set naj­bo­ljih kan­di­da­ta ovo­go­diš­nje se­zo­ne ‘Zvi­jez­de - ljet­ni hit’ ko­ji će se bo­ri­ti za ti­tu­lu pje­vač­ke zvi­jez­de te ot­pje­va­ti fi­nal­nu pje­smu sa svo­jim men­to­rom

24sata - Cafe 24 - - GLAZBENI SHOW -

Jed­nu su na­tje­ca­te­lji­cu na ra­čun gla­sa pro­gla­si­li ma­ke­don­skom Beyon­ce, dru­gi je po pro­fe­si­ji voj­nik, a tre­ći na­tje­ca­telj u showu “Zvi­jez­de - ljet­ni hit” sam je se­bi naj­o­mi­lje­ni­ji pje­vač. Na­kon pr­vih ne­ko­li­ko tje­da­na audi­ci­ja, ži­ri ko­ji či­ne Ton­či Hu­ljić (57), An­drea An­dra­ssy (33), Bran­ko Đu­rić Đu­ro (57), Ni­na Ba­drić (46) i Petar Gra­šo (43), oda­bra­li su de­set naj­bo­ljih ko­ji će se bo­ri­ti za ti­tu­lu po­bjed­ni­ka.

- Kod ljet­nih hi­to­va stvar je 50 pos­to u iz­vo­đa­ču, a 50 pos­to, mo­žda čak i vi­še, u oso­bi ko­ja ga ra­di - objas­ni­la je An­dra­ssy. Ni­je ni taj­na da sva­ki član ži­ri­ja ima svo­jeg fa­vo­ri­ta. Ta­ko je Ni­nu Ba­drić osvo­jio 23-go­diš­nji Lu­ci­jan Jan­ko Kr­nić, ko­ji je iz­ved­bom “Sto­len dan­ce” do­bio po­hva­le.

- Ne sa­mo što si zgo­dan i su­per pje­vaš, imaš osmi­jeh od mi­li­jun do­la­ra. Vi­dim te kao po­bjed­ni­ka - po­ru­či­la mu je. Ni­nu je osvo­ji­la i An­drea Ka­dić (18) iz Gun­di­na­ca kraj Sla­von­skog Bro­da ko­ja je na audi­ci­ji pje­va­la pje­smu An­to­ne­le Do­ko “Onaj dan”.

- Ti si to­li­ko zre­la iz­vo­đa­či­ca, sad bi mo­gla ući u studio, sni­mi­ti al­bum - hva­li­la ju je Ni­na. Po­seb­nu pra­ši­nu po­di­gla je naj­mla­đa na­tje­ca­te­lji­ca showa Li­na Pe­jov­ska (16), ko­ju zo­vu ma­ke­don­skom Beyon­ce. Li­na je već su­dje­lo­va­la na broj­nim re­gi­onal­nim fes­ti­va­li­ma i glaz­be­nim na­tje­ca­nji­ma, a nje­zi­na pje­sma “Sa­vr­šen par” na Yo­uTu­beu ima vi­še od 2,3 mi­li­ju­na pre­gle­da.

Dva kan­di­da­ta do­la­ze iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, to su Dže­na­na Ma­nov (25) i Ar­min Ma­li­kić (27). Već na pr­ve sti­ho­ve ovih Bo­sa­na­ca ži­ri je po­dig­nuo svo­je stol­ce te su zas­lu­že­no uš­li u top de­set naj­bo­ljih pje­va­ča ovog na­tje­ca­nja. Pr­vi kan­di­dat ko­ji je do­šao pred ži­ri s gi­ta­rom bio je Do­mi­nik He­šte­ra (26), a ot­pje­vao je pje­smu “Sre­ća” gru­pe Son­g­kil­lers. Upra­vo mu je to omo­gu­ći­lo da pro­đe da­lje. A što su sve ovo na­tje­ca­te­lji sprem­ni na­pra­vi­ti zbog pje­va­nja, pokazao je Met­kov­ča­nin Ivan Vi­do­vić (20), biv­ši voj­nik, ko­ji se ži­ri­ju pred­sta­vio i pje­smom To­še Pro­eskog “Još uvi­jek sa­njam da smo za­jed­no” te do­bio broj­ne ova­ci­je.

- Imaš li­jep glas i od­lič­no ba­ra­taš vo­ka­lom, imaš pet sto­li­ca i uzet si u oz­bilj­no raz­ma­tra­nje - otkrio je Ton­či Hu­ljić, ko­jeg je oduševio i ba­le­tan Da­ni­lo Stan­kić (22). U top de­set još će se bo­ri­ti Fi­lo­me­na Pu­ljiz (20) iz So­li­na i Ta­ra Bi­če­vić (22) iz Ma­log Lo­ši­nja. (ač)

Es

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.