Su­pru­ga ga je po­sva­đa­la sa svim nje­go­vim pri­ja­te­lji­ma

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Ni­je on ne­što baš na pre­tje­ra­no do­brom gla­su, ba­rem ne kao čo­vjek. Kao pje­va­ču mo­žda bi­smo mu mo­gli priz­na­ti ne­što sit­no. Du­go je već na sce­ni, du­go ga i glas bi­je da nor­ma­lan baš i ni­je. Iza nje­ga je ne­ko­li­ko bra­ko­va, po­ma­lo ga biv­še vri­je­đa­ju, valj­da jad­ne po­vri­je­đe­ne, a i kad su shva­ti­le s ki­me su u bra­ku bi­le. Ova ak­tu­al­na je mo­žda bi­la ne­što pa­met­ni­ja pa je po­ku­ša­la spri­je­čit ne­što što se pos­li­je ne da iz­li­je­čit. Bi­lo je u nje­go­voj proš­los­ti sva­če­ga, ni­je bio baš do­bar sa za­ko­nom, ni­je ni sad, na­vod­no ni­je znao re­ći “ne” na mno­ge “pov­las­ti­ce” jet se­ta i slič­no­ga “vi­so­kog” druš­tva. Samo što se sa­da za to zna, pa se ta­ko i ak­tu­al­na za­ko­ni­ta mo­gla pos­ta­vi­ti druk­či­je. I čini se da je us­pje­la. Ne zna­mo samo ka­ko on to do­živ­lja­va, no pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­že­mo, ne smi­je ništa bez pi­ta­nja. Na­vod­no ga je po­sva­đa­la i sa svim pri­ja­te­lji­ma, ta­ko da jad­ni­čak stvar­no ima sma­njen pros­tor za mal­ver­za­ci­je. Kažu da is­pa­da jad­no ka­ko se osjeća na­pu­šte­no. - Pri­ja­te­lji sta­ri, gdje ste... - pje­vu­ši on po­ti­ho u se­bi, sje­ća­ju­ći se sret­nih da­na po­no­sa i sla­ve, kad se s pri­ja­te­lji­ma smio dru­ži­ti. Oni su na sta­ro­me mjes­tu, poz­drav­lja­ju se s “Evo me­ne mo­ji lju­di...”. Samo što nje­ga vi­še ne­ma. On je uglav­nom kod ku­će. Uži­va u pa­pu­ča­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.