OTKAZAO JE NASTUP ZA OLUJU: IDU­ĆE GODINE JE U ČAVOGLAVAM­A

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Mar­ko Per­ko­vić Thompson (52) obja­vio je na druš­tve­nim mre­ža­ma da ne­će ima­ti kon­cert na Kr­bav­skom po­lju za Dan po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti i Dan hrvatskih bra­ni­te­lja. Do­dao je da će se slavlje idu­će godine vra­ti­ti u Ča­vo­gla­ve. Is­tak­nuo je da je problem bio u tro­ško­vi­ma in­fras­truk­tu­re i dru­gih po­treb­nih teh­nič­kih sred­stva. (kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.