ČE­KA BEBU: OVO ĆE BI­TI NAJLJEŠI PERIOD ŽI­VO­TA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Plus si­ze ma­ne­ken­ka Lucija Lugomer (26) po­di­je­li­la je s pra­ti­te­lji­ma sret­nu vi­jest. Ona i su­prug Da­ni­jel Gr­lić, kaže nam, če­ka­ju bebu. Za­sad, tvr­di, ne že­li ot­kri­va­ti pre­vi­še de­ta­lja o trud­no­ći, a pra­ti­te­lji­ma će ot­kri­va­ti ka­ko pro­la­zi tre­nu­tač­no kroz naj­ljep­še raz­dob­lje u ži­vo­tu. (pk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.