Čla­ni­ca showa htje­la je na umjet­nu oplod­nju i saz­na­la da je trud­na Irena Šte­tić: Sti­že nam pr­va be­ba ‘Ži­vo­ta na va­gi’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Biv­ša na­tje­ca­te­lji­ca showa “Ži­vot na va­gi” Irena Šte­tić An­drin (37) i su­prug Ivi­ca du­go su po­ku­ša­va­li pos­ta­ti ro­di­te­lji. Na Maj­čin dan saz­na­li su sret­ne vi­jes­ti.

- Kas­ni­la mi je mens­tru­aci­ja 15 da­na, a ja uop­će ni­sam ni po­miš­lja­la da bi mo­gla bi­ti u dru­gom sta­nju jer smo iona­ko ima­li loš sper­mi­ogram. Ku­pi­la sam naj­bo­lje tes­to­ve i saz­na­la da sam trud­na. Plus je odmah pi­sao, a ne­du­go nakon sam saz­na­la na ure­đa­ju da sam trud­na tri tjed­na. Spre­ma­li smo se za umjet­nu oplod­nju, a ja sam pri­rod­no za­trud­nje­la - rek­la je za 24sa­ta Irena. Bu­du­ći da su u bra­ku od 2013., raz­miš­lja­la je ka­ko iz­ne­na­di­ti su­pru­ga. Ku­pi­la je du­du, čes­tit­ku i odu­še­vi­la ga.

- Uvi­jek smo se ra­do­va­li sva­koj trud­no­ći na­ših pri­ja­te­lja, ku­mo­va, a sad će­mo kroz to pu­to­va­nje pro­ći i mi. Trud­na sam tri i pol mjeseca, Bog nas je na­gra­dio - kaže.

sa su­di­oni­ci­ma showa, a i sad se naj­e­ži kad se sje­ti da joj je su­pru­ga kan­di­da­ta Ba­re, Tomislava, baš to ju­tro kad je saz­na­la za trud­no­ću, pos­la­la po­ru­ku. Gla­si­la je: “Bu­du­ća maj­ko, sre­tan ti Maj­čin dan! Vje­ru­jem da ćeš usko­ro pos­ta­ti ma­ma”, i za­is­ta je ta­ko bi­lo već tog da­na. Tre­ner Ma­rio Mli­na­rić, u či­jem je ti­mu Irena bi­la i s ko­jim se ču­je i vjež­ba i nakon

Os­ta­la je u kon­tak­tu

iz­la­ska iz showa, pre­sre­tan je zbog vi­jes­ti o pri­no­vi, po­go­to­vo za­to što zna da je Ire­nin cilj i bio smr­ša­vje­ti ka­ko bi mo­gla za­trud­nje­ti. - Nas­ta­vi­la sam vjež­ba­ti i nakon sni­ma­nja, tru­di­la sam se, zna­la sam da će re­zul­ta­ti do­ći. Mo­ra­la sam i odr­ža­ti ki­la­žu i ne vra­ti­ti se na sta­ro jer za­to sam se tru­di­la to­li­ko u showu. Tre­ner je pre­sre­tan zbog trud­no­će, zna ko­li­ko sam to že­lje­la. Sti­že nam be­ba u si­ječ­nju i to će bi­ti pr­va be­ba showa ‘Ži­vot na va­gi’ - po­jaš­nja­va. Stal­no do­bi­va po­ru­ke po­dr­ške od že­na ko­je pra­te nje­nu pri­ču i dra­go joj je što je mo­gla po­mo­ći oni­ma ko­ji su se kao i ona, bo­ri­li sa za­če­ćem. (Kar­la Ru­mo­ra)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.