MO­RA­MO SKU­PI­TI 500.000 KU­NA ZA BOL­NI­CU U METKOVIĆU...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Mi poz­na­ti ni­smo na­pra­vi­li ništa, ako se ne oku­pi­mo za ovak­vu hva­le­vri­jed­nu ak­ci­ju, rek­la je mod­na di­zaj­ne­ri­ca Matija Vuica (61) na hu­ma­ni­tar­noj akciji ‘Ve­li­ko sr­ce za djecu Ne­re­tve’ ko­ja je po­kre­nu­ta zbog od­sje­če­nos­ti i ne­dos­tat­ne me­di­cin­ske skr­bi za sta­nov­ni­ke tog kra­ja. Cilj je sa­ku­pi­ti 500.000 ku­na za sa­ni­tet­sko vo­zi­lo. (kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.