PO­KA­ZA­LA KA­KO JE IZGLEDALA PRI­JE 19 GO­DI­NA: VESELO DOBA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Danijela Martinović (47) obja­vi­la je fo­to­gra­fi­ju, ka­ko kaže, sta­ru 30 go­di­na i odu­še­vi­la obo­ža­va­te­lje. U to je vri­je­me bi­la pje­va­či­ca gru­pe Magazin, či­me je po­če­lo nje­zi­no mla­de­nač­ko raz­dob­lje. - Bi­lo je to doba bez­briž­nos­ti, ve­se­lja, ra­doz­na­los­ti, neo­p­te­re­će­nos­ti, dru­že­nja s pri­ja­te­lji­ca­ma i mo­jih pro­fe­si­onal­nih po­če­ta­ka - rek­la je Danijela.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.