Zbog ba­ti­na u showu Sla­đa ide u za­tvor na 6 mje­se­ci

Nakon pet go­di­na re­ality zvi­jez­du sus­ti­gla je sud­ska pre­su­da za fi­zič­ki na­pad na re­da­te­lji­cu Go­lu­bo­vić

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Re­ality zvi­jez­du Sla­đa­nu Pe­tru­šić (36) osu­di­li su na šest mje­se­ci za­tvo­ra jer je u sr­p­skom re­ality showu “Pa­ro­vi” fi­zič­ki na­pa­la dru­gu na­tje­ca­te­lji­cu iz showa, re­da­te­lji­cu Je­le­nu Go­lu­bo­vić. Ka­ko pi­še sr­p­ski me­di­ji, Sla­đa je vr­lo smi­re­no iz­aš­la iz sud­ni­ce u Novom Be­ogra­du, kao da ni­je ra­zu­mje­la pre­su­du. Pri­ja­te­lji­ci se po­vje­ri­la, ka­ko doz­na­je­mo, da će u za­tvo­ru či­ta­ti knji­ge i na­uči­ti ne­ki stra­ni je­zik. Po­lu­dje­la je jer joj je, tvr­di, spo­me­nu­la oca. Je­le­na Go­lu­bo­vić taj je dan pri­je če­ti­ri godine “po­lu­dje­la” jer joj je Uroš Ćer­tić po­pio po­la ka­ve pa je ona zbog to­ga pro­li­la ka­vu Sla­đa­ne Pe­tru­šić, ko­ja u showu lju­bu­je s Uro­šem. Nakon to­ga Je­le­na je nas­ta­vi­la s pro­vo­ka­ci­ja­ma, a Sla­đa to ni­je mo­gla iz­dr­ža­ti. Nakon ne­ko­li­ko se­kun­di bez ri­je­či je otvo­ri­la li­men­ku i iz­li­la ju Je­le­ni po gla­vi. Tu sva­đa ni­je pre­ki­nu­ta ne­go se nas­ta­vi­la i su­tra­dan. Sla­đa je, na­ime, sa­svim iz­gu­bi­la kon­tro­lu nad so­bom i na­pa­la je Je­le­nu. Pr­vo je re­da­te­lji­cu uda­ri­la bo­com u gla­vu, a nakon to­ga nas­ta­vi­la ju je uda­ra­ti ša­ka­ma po li­cu. Pro­duk­ci­ja je ci­je­li in­ci­dent za­ma­gli­la i pre­ki­nu­la pro­gram ta­ko da se ni­je vi­dje­lo što se do­ga­đa­lo nakon Sla­đi­nog napada. Pe­tru­šić je ta­da kaž­nje­na s 15.000 ku­na i 48 sa­ti iz­o­la­ci­je. (kt)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.