Od­boj­ne su mi dje­voj­ke ko­je mi pr­ve pri­la­ze...

No­vu zvi­jez­du tur­skih se­ri­ja već us­po­re­đu­ju s Ba­li-be­gom, no Alp Na­vruz kaže da je tra­di­ci­onal­ni Tur­čin ko­ji vo­li bi­ti kod ku­će

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV INTERVJU - Pi­še: TATJANA PACEK

Rad­nja se­ri­je “Fa­zi­let i nje­zi­ne kće­ri”, ko­ja se tre­nu­tač­no pri­ka­zu­je na No­voj TV, još se ni­je ni za­huk­ta­la, a zvi­jez­da se­ri­je Alp Na­vruz (29) već je, uz tur­ske, osvo­jio i hr­vat­ske gle­da­te­lji­ce.

Iako je di­plo­mi­rao tur­ski je­zik i knji­žev­nost, Alp ne­ma ni da­na sta­ža u stru­ci. Pr­vo su ga za­pa­zi­li mod­ni agen­ti pa je jed­no vri­je­me sni­mao rek­la­me i no­sio re­vi­je, a po­tom su ga uoči­li i TV pro­du­cen­ti. Pr­ve je po­nu­de pri­hva­tio s odu­šev­lje­njem i pros­la­vio se već s jed­nom od pr­vih ulo­ga, Si­na­na Ege­ma­na. U Tur­skoj ga na­zi­va­ju jed­nim od naj­a­trak­tiv­ni­jih glu­ma­ca, us­po­re­đu­ju ga i s Bu­ra­kom Ozci­vi­tom (34), ko­ji se pros­la­vio ulo­gom Ba­li-be­ga u se­ri­ji “Su­lej­man Ve­li­čans­tve­ni”.

- Ozci­vit je pos­tao

po­put ins­ti­tu­ci­je. Ci­je­li svijet zna tko je Ba­li-beg. Ka­mo sre­će da osje­tim dio nje­go­ve po­pu­lar­nos­ti, da imam ba­rem ne­što od nje­go­ve ka­riz­me - re­kao je glu­mac. No ka­ko nje­gov lik Si­na­na, cr­ne ov­ce obitelji Ege­men, sve vi­še osva­ja gle­da­te­lje u sva­koj zem­lji u ko­joj se se­ri­ja pri­ka­zu­je, Alp je uvi­dio lo­še stra­ne po­pu­lar­nos­ti. Sme­ta mu što se pred ka­me­ra­ma osjeća kao ko­mad mesa.

- Na­rav­no da mi

im­po­ni­ra­ju us­po­red­be s Ozci­vi­tom i što me na­zi­va­ju jed­nim od naj­a­trak­tiv­ni­jih tur­skih glu­ma­ca. Ni­sam se umis­lio, ali do­is­ta se ne smatram ko­ma­dom mesa - re­kao je Alp. Mar­kant­ni Tur­čin ne­ma pu­no ve­za iza se­be. Do­sad su ga po­ve­zi­va­li s glu­mi­com Ali­nom Boz, ko­ju na­ši gle­da­te­lji još pam­te kao pa­kos­nu Ha­zal iz se­ri­je “Tu­đi ži­vot”.

- Mi smo samo pri­ja­te­lji. Za­ču­dio sam se kad sam pro­či­tao te na­pi­se, po­se­bi­ce sto­ga što ni­sam u ve­zi ni s ki­me. Slo­bo­dan sam po­put pti­ce - tvr­di glu­mac. Lju­bio je i ko­le­gi­cu Başak Par­lak, ko­je se gle­da­te­lji sje­ća­ju iz se­ri­je “Dra­gu­lja­re­va kći” i “Ponovno ro­đen”. Lje­po­ti­ca je bi­la me­đu ri­jet­ki­ma s ko­ji­ma se Apl po­jav­lji­vao u jav­nos­ti, no ve­za im ni­je po­tra­ja­la. Glu­mac ne vo­li kad ga se na­zi­va za­vod­ni­kom jer se sma­tra “obič­nim” mom­kom.

- Kad se za­lju­bim i uđem u ve­zu, si­gur­no to ne­ću skri­va­ti. Da sam za­vod­nik ka­ko me se opi­su­je, ne bi mi od­go­va­ra­lo bi­ti samo s jed­nom dje­voj­kom. Problem je u to­me što sam ja­ko iz­bir­ljiv, što pos­to­ji pu­no stva­ri ko­je me br­zo i la­ko kod dje­voj­ke od­bi­ju pa za­to i je­sam sam - re­kao je Alp, ko­jem ta­ko ja­ko sme­ta kad mu dje­voj­ke pr­ve pri­đu. S tak­vom, tvr­di, ne bi mogao bi­ti u ve­zi, a ka­mo­li raz­miš­lja­ti o bra­ku i obitelji.

Naj­ljep­ši tur­ski glu­mač­ki par, Bu­rak Özçi­vit i Fa­hriye Ev­cen, obja­va­ma na Ins­ta­gra­mu odu­še­vi­li su tri mi­li­ju­na obo­ža­va­te­lja. Bu­rak je obja­vio ko­laž fo­to­gra­fi­ja s vjenčanja s Fa­hriye te joj po­ru­kom “Lju­bav je sve” čes­ti­tao dru­gu go­diš­nji­cu bra­ka. Od­go­vo­ri­la mu je: ”Uvi­jek me gle­daj ova­ko. Vo­lim te”.

Svjes­tan je svo­je mu­žev­nos­ti, no osim li­je­pog ti­je­la pred ka­me­ra­ma že­li po­ka­za­ti i svu ra­skoš glu­mač­kog ta­len­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.