TV news

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA -

U po­vo­du go­diš­nji­ce do­če­ka i po­vrat­ka na­ših sre­br­nih ‘va­tre­nih’ s no­go­met­nog SP-a u Ru­si­ji Hrvatska ra­di­ote­le­vi­zi­ja na Pr­vom pro­gram u uto­rak, 16. sr­p­nja, u 21 sat da­ru­je gle­da­te­lji­ma posebnu emi­si­ju ”KA­KO SMO DOČEKALI VATRENE”. Uz iz­bor­ni­ka Zlat­ka Da­li­ća i gos­te u stu­di­ju te jav­lja­nja uži­vo iz hrvatskih gra­do­va pri­sje­tit će­mo se tog ve­li­kog do­ga­đa­ja i us­pje­ha

NO­VA FANTASY SE­RI­JA NA PICKBOXU Uz­bud­lji­va i mis­te­ri­oz­na ame­rič­ka se­ri­ja “Us­kr­s­nu­će” znans­tve­no je fan­tas­tič­na se­ri­ja o mr­tvim lju­di­ma ko­ji se vra­ća­ju u ži­vot. Te­me­lji se na ro­ma­nu “The Re­tur­ned” pis­ca Ja­so­na Mot­ta. Se­ri­ja pra­ti sta­nov­ni­ke Ar­ca­di­je, Mi­sso­uri, či­ji se ži­vo­ti pro­mi­je­ne kad se nji­ho­vi naj­mi­li­ji vra­te iz mr­tvih a da ni­su ni­ma­lo os­ta­rje­li. Gle­daj­te na Pickboxu!

SPIN-OFF SE­RI­JE ‘SUITS’

Po­li­tič­ka drama “Pe­ar­son” pra­ti snaž­nu od­vjet­ni­cu Je­ssi­cu Pe­ar­son (Gi­na Tor­res), ko­ja po­či­nje no­vi ži­vot u Chi­ca­gu. Se­ri­ja s pri­ka­zi­va­njem po­či­nje 17. sr­p­nja na ka­na­lu USA Network. KA­KO SU ULOVLJENI NAJ­VE­ĆI ZLOČINCI? Vi­asat His­tory sva­kim rad­nim da­nom od u 21 sat pre­mi­jer­no pri­ka­zu­je se­ri­ju “Lov­ci na na­cis­te”, jed­nu od naj­ve­ćih is­ti­ni­tih de­tek­tiv­skih pri­ča u po­vi­jes­ti. Se­ri­ja go­vo­ri o to­me ka­ko je oda­bra­na sku­pi­na taj­nih age­na­ta i osvet­ni­ka ulo­vi­la ne­ke od naj­go­rih zlo­či­na­ca u po­vi­jes­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.