CSI odjel u bor­bi pro­tiv ko­rum­pi­ra­nih ju­na­ka

Se­ri­ja ‘The Boys’ o su­per­he­ro­ji­ma ko­ji hva­ta­ju pok­va­re­ne su­per­ju­na­ke na ma­le ekra­ne do­la­zi 26. sr­p­nja, a obo­ža­va­te­lji Mar­ve­la ne mo­gu je do­če­ka­ti

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA - Pi­še: ASTRID ČADA

U da­naš­nje vri­je­me, ko­je je pre­za­si­će­no su­per­he­roj­skim se­ri­ja­ma i fil­mo­vi­ma, ‘The Boys’ će bi­ti os­vje­ža­va­ju­ći slje­de­ći ko­rak u evo­lu­ci­ji ovog žan­ra, iz­ja­vi­la je Sha­ron Tal Ygu­ado, Ama­zo­no­va vo­di­te­lji­ca odje­la za nji­ho­ve naj­gle­da­ni­je se­ri­je.

Igra­na se­ri­ja “The Boys” na ma­le ekra­ne sti­že 26. sr­p­nja. Riječ je o adap­ta­ci­ji stri­pa auto­ra Gar­t­ha En­ni­sa (49), poz­na­tog po ”Pre­ac­he­ru” i “The Pu­ni­she­ru”, te Da­ric­ka Ro­bert­so­na (51), jed­nog od naj­cje­nje­ni­jih cr­ta­ča ko­ji je u 20 go­di­na ka­ri­je­re cr­tao za Mar­vel i DC te je zas­lu­žan za “Spi­der-Ma­na”, “De­ad­po­ola”, “Fla­sha” i dru­gih su­per­he­ro­ja. Ori­gi­nal­ni strip “The Boys” pri­ča je o svi­je­tu u ko­jem pos­to­ji su­per­ju­na­ci, no oni su raz­ma­že­ni svo­jim ce­le­brity sta­tu­som zbog ko­jeg čes­to ra­de ne­red.

Zbog to­ga je oform­ljen

odjel CIA-e s po­seb­nim čla­no­vi­ma ko­ji ta­ko­đer po­sje­du­ju su­per­mo­ći, ali ka­ko bi nad­zi­ra­li od­met­ne su­per­ju­na­ke. Upra­vo je taj taj­ni odjel na­zvan “The Boys”.

- Uz pomoć Set­ha, Eri­ca i Eva­na vr­lo smo uz­bu­đe­ni što ima­mo pri­li­ku pre­ni­je­ti na TV ekra­ne ovu gra­fič­ku no­ve­lu vi­zi­ona­ra Gar­t­ha En­ni­sa i Da­ric­ka Ro­bert­so­na - do­da­je Sha­ron. U se­ri­ji glav­nu ulo­gu ima­ju Karl Ur­ban (47), Eli­za­beth Shue (55) poz­na­ta po ulo­zi u se­ri­ji “CSI”, Cha­ce Crawford (33), ko­jeg smo ima­li pri­li­ke gle­da­ti kao zlo­čes­tog deč­ka Na­tea u se­ri­ji “Go­ssip Girl”, Jen­ni­fer Es­po­si­to (46)... Re­ži­ju pot­pi­su­ju Seth Ro­gen (37) i Evan Gol­d­berg (37) ko­ji su stvo­ri­li se­ri­ju “Pre­ac­her” pre­ma stri­pu Gar­t­ha En­ni­sa.

Obra­da kul­t­nog stri­pa Gar­t­ha En­ni­sa sti­že na ma­le ekra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.