Ča­ro­li­ja nam opet do­la­zi na Opa­to­vi­nu

Glu­mač­ka dru­ži­na His­tri­on 1974. pr­va je do­ve­la te­atar na otvo­re­ni pros­tor Za­gre­ba, a od 13. sr­p­nja će i Fi­ne stri­ne pu­ni­ti gle­da­li­šte i iz­a­zi­va­ti sal­ve smijeha

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV IHISTRIONI - Pi­še: TATJANA PACEK

Sve pod­sje­ća na sta­ri Za­greb, pra­vi agra­mer­ski štih. Stvo­ri­li smo ti­pič­ni gra­đan­ski ugo­đaj, kao da smo u dvo­ri­štu u ko­jem je mi­ris ko­la­ča i pri­ča­mo baš pur­ger­ski, rek­la je Sla­vi­ca Kne­že­vić (63).

Glu­mi­ca i ko­le­gi­ca An­ki­ca Do­brić (59) igra­ju stri­ne s Opa­to­vi­ne u no­voj his­tri­on­skoj pred­sta­vi. Cr­nu ko­me­di­ju “Ar­sen i sta­re čip­ke” Jo­sep­ha Ke­ssel­rin­ga, “Fi­ne stri­ne s Opa­to­vi­ne”, pri­la­go­dio je Ni­no Škra­be, a re­ži­rao Zo­ran Mu­žić. Su­bot­nja pre­mi­je­ra, kao i sve do­sa­daš­nje, oče­ku­je se s nes­trp­lje­njem.

- Lju­di su nekad

u ko­lo­na­ma do­la­zi­li na Opa­to­vi­nu. Sje­ćam se kad smo igra­li pr­vu his­tri­on­sku ‘Grič­ku vje­šti­cu’. Pam­tim ra­dost, uz­bu­đe­nje, bi­lo je ve­li­ko ve­se­lje igra­ti pred 900 lju­di. Bi­lo bi li­je­po da i ovo lje­to igra­mo pred

s Opa­to­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.