No­vi nas­ta­vak o Čo­vje­ku pa­uku za­lu­dio je fa­no­ve

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KINO -

1

SPI­DER-MAN: DA­LE­KO OD KU­ĆE Nakon do­ga­đa­ja s Osvet­ni­ci­ma Pe­ter Par­ker s pri­ja­te­lji­ma od­la­zi na ljet­ni od­mor u Eu­ro­pu. No mir­ni od­mor im pre­ki­da opas­ni Mys­te­rio.

2

ANNABELLE 3 De­mo­no­lo­zi Ed i Lor­ra­ine od­luč­ni su oču­va­ti Annabelle od uni­šte­nja te je smjes­te u svo­ju ku­ću. No ne­sret­na noć po­či­nje kad Annabelle pro­bu­di zle du­ho­ve.

3

PRI­ČA O IGRAČKAMA 4 Wo­odyju je odu­vi­jek bio pri­ori­tet bri­nu­ti se za djecu. Kad Bon­nie oku­pi ci­je­lu ban­du za iz­let na obi­telj­skom pu­tu, Wo­ody za­vr­ši na neo­če­ki­va­noj avan­tu­ri.

4

TAJ­NI ŽI­VOT LJUBIMACA 2 Te­ri­jer Max su­oča­va se sa ži­vot­nim pro­mje­na­ma. Nje­go­va vlas­ni­ca sad je uda­na i ima si­na Li­ama. On je to­li­ko op­sjed­nut za­šti­tom dje­ča­ka da će ra­zvi­ti živ­ča­ni tik.

5

GRIJESI PROŠ­LOS­TI Du­bo­ko u ame­rič­koj šu­mi, u ko­li­bi uz je­ze­ro, ži­vi le­gen­dar­ni ubo­ji­ca Hen­ry. Kad se is­pred nje­go­ve ku­će po­ja­vi mla­da oz­li­je­đe­na že­na, mo­rat će od­lu­či­ti ho­će li ri­ski­ra­ti ži­vot da bi je spa­sio.

6

LJU­DI U CR­NOM: GLOBALNA PRIJETNJA Lju­di u cr­nom uvi­jek su šti­ti­li zem­lju od sve­mir­skih ne­pri­ja­te­lja. U naj­no­vi­joj avan­tu­ri ne­pri­ja­telj se na­la­zi skri­ven me­đu nji­ma sa­mi­ma.

7

YESTERDAY Ne baš us­pje­šan glaz­be­nik nakon bi­zar­ne no­ći, kad je svijet na­krat­ko os­tao bez elek­trič­ne ener­gi­je, je­di­ni je čo­vjek ko­ji se sje­ća Be­atle­sa i nji­ho­vih pje­sa­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.