SU­PER­KUP: DI­NA­MO - RI­JE­KA

PREPORUKA DA­NA HTV 2 19:55

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 13. 7. -

Di­na­mo i Ri­je­ka u su­bo­tu će na Mak­si­mi­ru od 20 sa­ti otvo­ri­ti no­vu se­zo­nu u do­ma­ćim na­tje­ca­nji­ma utak­mi­com Su­per­ku­pa. Na­tje­ca­nje je to ko­je se igra, ako su u pret­hod­noj se­zo­ni dva raz­li­či­ta klu­ba osvo­ji­la Kup i pr­vens­tvo. Prošle se­zo­ne Di­na­mo je bio pr­vak Hr­vat­ske, a Ri­je­ka je osvo­ji­la Kup po­bje­dom upra­vo nad “mo­dri­ma”. Di­na­mo će bi­ti li­šen po­mo­ći naj­bo­ljeg igra­ča Da­ni­ja Ol­ma ko­ji je još na od­mo­ru nakon što je sa Špa­njol­skom osvo­jio U-21 Europ­sko pr­vens­tvo. Ri­je­ka će u od­no­su na već spo­me­nu­to finale Ku­pa na Al­do Dro­si­ni prošle se­zo­ne bi­ti ja­ča za Aus­tri­jan­ca Alexan­de­ra Gor­go­na i ma­ke­don­skog sto­pe­ra Dar­ka Vel­kov­skog. Kla­di­oni­ce su sve­jed­no na stra­ni Di­na­ma ko­ji ima pred­nost do­ma­ćeg te­re­na. Na po­bje­du Di­na­ma ko­efi­ci­jent je 1,90, a na Ri­je­ku čak 4,5.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.