JA­MES BOND 007: ZRNO UTJEHE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 13. 7. -

Bond i M is­tra­žu­ju sum­nji­vu me­đu­na­rod­nu mre­žu mo­ći i ko­rup­ci­je ko­ja ile­gal­no za­ra­đu­je milijarde. Dok je Bond u po­tje­ri za oso­ba­ma ko­je su po­ku­ša­le ubi­ti M, svi ga pu­to­vi vo­de k Do­mi­ni­cu Gre­enu, svjet­ski poz­na­tom ula­ga­ču u razvoj ze­le­ne teh­no­lo­gi­je, a usko­ro ot­kri­va i za­vje­ru ko­ja uklju­ču­je Gre­enea, CIA-u i bri­tan­sku vla­du.

ŽANR: AKCIJA, 2008., SAD, VB REŽIJA: MARC FORSTER ULO­GE: DA­NI­EL CRAIG ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 21:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.