OBRAČUN LEGENDI

FILM NO­VA TV 23:45

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 13. 7. -

Bok­sa­či Hen­ry ‘Ra­zor’ Sharp (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) i Bil­ly ‘The Kid’ McDon­nen (Ro­bert De Ni­ro) žes­to­ki su ri­va­li. Ne­po­sred­no pri­je nji­ho­ve ve­li­ke bor­be, Hen­ry se od­lu­či po­vu­ći i umi­ro­vi­ti jer je Bil­ly spa­vao s nje­go­vom dje­voj­kom. Tri­de­set go­di­na kas­ni­je, bok­sač­ki pro­mo­tor Dan­te Sla­te (Ke­vin Hart) nu­di im ve­li­ku pri­li­ku da se vra­te u ring i jed­nom za­uvi­jek po­rav­na­ju ra­ču­ne.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2013., SAD REŽIJA: PE­TER SEGAL

ULO­GE: RO­BERT DE NI­RO, SYL­VES­TER STAL­LO­NE

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.