BAT­MAN V SU­PER­MAN: ZORA PRAVEDNIKA

PREPORUKA DA­NA NO­VA TV 21:40

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 14. 7. -

Bat­man i Su­per­man su­kob­lja­va­ju se zbog raz­li­či­tih fi­lo­zo­fi­ja u ve­zi s vr­stom ju­naš­tva po­treb­nim da se za­šti­ti svijet. Ipak, dvo­jac je ubr­zo pri­si­ljen su­oči­ti se s još ve­ćom pri­jet­njom ko­ju je stvo­rio opa­ki mi­ljar­der Lex Lut­hor. Bo­je­ći se pos­tu­pa­ka su­per­ju­na­ka s bo­žan­skim mo­ći­ma či­je je dje­lo­va­nje van sva­ke kon­tro­le, moć­ni osvet­nik iz Got­ham Cityja kre­će u bor­bu s naj­cje­nje­ni­jim spa­si­te­ljem mo­der­nog doba, dok se svijet pi­ta ka­kav mu ju­nak za­pra­vo tre­ba. Sa­da kad su Bat­man i Su­per­man u su­ko­bu, ubr­zo raste no­va prijetnja, a čo­vje­čans­tvu pri­je­ti ve­ća opas­nost od bi­lo ko­je s ko­jom je do­sad bi­lo su­oče­no.

ŽANR: AKCIJA, FANTAZIJA, 2016., SAD

REŽIJA: ZACK SNYDER ULO­GE: BEN AF­FLECK, HEN­RY CAVILL, AMY ADAMS, DIANE LANE, JEREMY IRONS

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.