OPERACIJA SWORDFISH

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 14. 7. -

Ga­bri­el She­ar je ka­riz­ma­ti­čan i opa­san špi­jun ko­ji že­li ući unu­tar sis­te­ma ka­ko bi mogao fi­nan­ci­ra­ti svo­ju spe­ci­fič­nu vr­stu pa­tri­otiz­ma. Uko­li­ko mu us­pi­je plan, mi­li­ju­ni skri­ve­ni u vla­di­nim ile­gal­nim fon­do­vi­ma pos­tat će nje­go­vim. No ka­ko bi to uči­nio tre­ba mu ha­ker s iz­vr­s­nim spo­sob­nos­ti­ma. Tu se u nje­gov plan uk­la­pa Sta­nley Job­son...

ŽANR: AKCIJA, 2001., SAD, AUS REŽIJA: DOMINIC SENAULOGE: JOHN TRAVOLTA ★★★ ★★

FILM DO­MA TV 19:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.