POSLJEDNJA BIT­KA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 14. 7. -

Še­rif Ray Owens od­lu­čio je os­ta­tak ži­vo­ta rje­ša­va­ti sit­ni kri­mi­nal u ma­lom gra­di­ću u Ari­zo­ni, u ko­ji se po­vu­kao nakon de­bak­la u Los An­ge­le­su ka­da je nje­gov po­li­cij­ski tim de­set­ko­van u jed­noj akciji. No jed­nog da­na ma­fi­ja­ški boss i vo­zač tr­ka­ćih auto­mo­bi­la, Ga­bril Vor­tez maj­stor­ski po­bjeg­ne iz ru­ku FBI agen­ta u Las Ve­ga­su...

ŽANR: AKCIJA, 2013., SAD REŽIJA: JEE-WOON KIM ULO­GE: AR­NOLD SCHWARZENE­GGER ★★★ ★★

FILM RTL 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.