DOKUMENTAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NEDJELJA, 14. 7. PROGRAM - -

NATIONAL GEOGRAPHIC

11:15 Zna­nost bu­duć­nos­ti Step­he­na Hawkin­ga 12:10 Auto SOS 13:05 Su­per-auto sa sme­tli­šta 14:00 Opa­ka tu­na 15:00 Ču­des­ni pla­net: Svijet po­kre­tan la­vom 16:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 18:00 Di­nas­ti­ja Sje­ver­ne Ko­re­je iz­nu­tra 19:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 21:00 Mi­si­ja na Sa­turn: Unu­tar pr­ste­no­va 22:00 Apol­lo: Po­vra­tak na Mje­sec 00:00 Mi­si­ja na Sa­turn: Unu­tar pr­ste­no­va

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

18:55 Oče­vi­ci: Na­pad mor­skog psa 19:45 Naj­ve­ći svjet­ski ubo­ji­ce: Bjes­ni­lo mor­skih pa­sa 20:40 Zo­na mor­skih pa­sa: Lov 21:35 Oče­vi­ci: Na­pad mor­skog psa 22:25 Naj­ve­ći svjet­ski ubo­ji­ce: Bjes­ni­lo mor­skih pa­sa 23:20 Zo­na mor­skih pa­sa: Lov DOKU TV

10:00 Upoz­naj­te mog div­ljeg lju­bim­ca 11:00 Ku­li­nar­sko na­s­lje­đe Al­pa 12:00 Ve­li­ka eu­rop­ska pu­to­va­nja že­ljez­ni­com 15:00 Auto­mo­bi­li ko­ji su nas odre­di­li 16:00 Auto­mo­bi­li ko­ji su nas odre­di­li 18:00 No­ma - mo­ja sa­vr­še­na olu­ja 19:35 Ču­des­ne sve­te gra­đe­vi­ne 20:00 Pre­mla­di za smrt 21:00 1968

SE­RI­JA HTV 2 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.