KONTROLA

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 15. 7. -

Glaz­ben-bi­ograf­ski film o Ia­nu Cur­ti­su, za­go­net­nom pje­va­ču gru­pe Joy Di­vi­si­on, kojega su osob­ni, pos­lov­ni i lju­bav­ni pro­ble­mi do­ve­li do to­ga da se ubi­je u svo­joj 23. go­di­ni. Film je te­me­ljen na bi­ogra­fi­ji “Do­dir iz da­lji­ne” ko­ju je na­pi­sa­la nje­go­va udo­vi­ca De­bo­rah. Pre­mi­jer­no je pri­ka­zan na Film­skom fes­ti­va­lu u Can­ne­su 2007.

ŽANR: BI­OGRAF­SKI, 2007., VB, SAD REŽIJA: AN­TON CORBIJN ULO­GE: SAM RILEY ★★★★ ★

FILM HTV 3 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.