FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 15. 7. PROGRAM - -

HBO

08:40 Liga prav­de 10:40 Si­ro­maš­ni, ali bo­ga­ti 2 12:15 Skri­ve­na lju­bav 14:30 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XVI 15:00 Hun­ter Kil­ler 17:05 Tri pla­ka­ta iz­van gra­da 19:00 Pa­tro­la prok­le­tih 20:00 Ma­le la­ži II 21:00 Eu­fo­ri­ja 22:00 Gös­ta 22:35 De­adwo­od: Film

HBO 2

09:20 Eki­pa za 6 11:00 U ure­du II 11:30 Ured­niš­tvo II 12:20 Pri­ča o du­pi­nu 14:15 Ho­tel Tran­sil­va­ni­ja 3: Praz­ni­ci po­či­nju! 15:55 Dap­h­ne i Vel­ma 17:10 Per­cy Jac­k­son: Mo­re ču­do­vi­šta 19:00 Chips 20:40 Ne­za­us­tav­lji­vi 22:20 Pr­lja­vi no­vac 00:05 Hr­đa i kost 02:05 Vrag no­si Pra­du CINESTAR TV

09:00 Gno­meo i Ju­li­ja 10:45 Ve­če­ra s idi­otom 12:20 Char­li­jev svijet 14:15 Igre gla­di 16:50 Taxi 18:30 Po­bjed­ni­ca 20:20 He­mlock Gro­ve III 21:15 Lju­bav­ni jackpot 23:00 Klub ot­pi­sa­nih IV 23:50 U ra­tu s ja­ku­za­ma 02:00 Wa­sa­bi

FOX CRIME

14:05 De­tek­tiv na Flo­ri­di 15:50 Sret­nik 16:50 Smrt u ra­ju 18:05 Zlo­či­nač­ke igre Agat­he Chris­tie 20:05 Navy CIS 21:00 Či­ka­ška policija 22:00 Juž­njač­ka kra­lji­ca 22:55 Zlo­či­nač­ki umo­vi CINEMAX

11:45 Sli­je­po vje­ro­va­nje 12:00 Div­lje pu­to­va­nje 13:45 Sher­lock Gno­mes 15:15 Sre­tan ro­đen­dan, Toby Sim­p­son 16:40 Ge­ne­za 18:40 Raz­go­vo­ri s T. G. Ma­sarykom 20:00 Vul­kan 21:50 Ro­se­maryna be­ba 00:10 Le­de­ni čo­vjek

FOX LIFE

14:45 Prob­dje­ve­ne no­ći 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Odvaž­ne 17:05 Ve­se­le ras­pu­šte­ni­ce 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Mi­ke i Mol­ly 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 Or­kan­ski vi­so­vi 22:55 Odvaž­ne 23:50 Juž­njač­ko sr­ce 00:45 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma

PICKBOX TV

15:05 Gra­dić na oba­li mo­ra 15:50 Si­va zo­na 16:35 Let he­ro­ja 17:20 Skan­dal 18:05 Raj za da­me 18:45 Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 19:30 Si­va zo­na 20:15 Raj za da­me 21:00 Car­di­nal 21:45 Val­ki­ra 22:30 Skan­dal 23:15 Let he­ro­ja

TV 1000

08:15 Kralj škor­pi­ona 4: Iz­gub­lje­no pri­jes­to­lje 09:55 Pu­nom sna­gom, cu­re: Do po­bje­de 11:25 Scott Pil­grim pro­tiv svi­je­ta 13:15 Ju­ni­or 15:00 Ti mi la­žeš naj­bo­lje 17:00 Vr­to­gla­vi­ca 19:05 Hol­lywo­od­ski mur­ja­ci 21:00 Slo­bod­na zo­na 22:50 Hol­lywo­od­land 00:55 Hr­đa i kost 02:55 Vra­na

KINO TV

06:00 Sla­ga­li­ca stra­ve 6 08:00 Ote­ta 10:00 Taj­na ho­tel­ske so­be 12:00 Ve­li­ka iš­če­ki­va­nja 14:10 Pri­če iz zlat­nog doba 16:25 Posljednja lju­bav­na pje­sma 18:05 Mac­he­te ubi­ja 20:15 Div­lje fan­ta­zi­je 22:00 Fa­tal­ni gost 00:00 Stran­ki­nja

SE­RI­JA FOX LIFE 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.