DOKUMENTAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 15. 7. PROGRAM - -

NATIONAL GEOGRAPHIC

12:10 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 14:00 Za­to­če­ni u ino­zem­s­tvu 16:00 Na tra­gu NLO-a 17:00 Pri­ča o Bo­gu: Kom­pi­la­ci­je 18:00 Svih 360° 19:00 Opa­ka tu­na: Sje­ver pro­tiv ju­ga 20:00 Isu­ši­va­nje oce­ana: Mis­te­ri­ji du­bi­na 21:00 Opa­ka tu­na 22:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća: Po­seb­ni iz­vje­štaj 23:00 Gra­ni­ca

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

16:20 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 2 18:00 Smr­to­nos­na Afri­ka, kom­pi­la­ci­ja 18:55 Le­de­na za­vje­sa Ru­si­je 19:45 Kob­na priv­lač­nost 20:40 Smr­to­nos­na Afri­ka, kom­pi­la­ci­ja 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar­ka iz Yu­ko­na DOKU TV

13:00 Dok­to­ri u ek­s­trem­nim si­tu­aci­ja­ma 14:00 Sport­ski de­tek­ti­vi 15:00 Bu­duć­nost bez naf­te 16:00 Bijeg na se­lo 17:00 Pa­pa: Naj­moć­ni­ji čo­vjek u po­vi­jes­ti 18:00 Ve­li­ka eu­rop­ska pu­to­va­nja že­ljez­ni­com 19:00 Lo­ka­ci­je ve­li­kih fil­mo­va 20:00 U po­čet­ku bi­ja­še svje­tlo 21:35 Stva­ra­nje oce­ana

SE­RI­JA NO­VA TV 20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.