PO­NO­VO LJU­BAV

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:05

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 16. 7. -

Glaz­be­no-ro­man­tič­na ko­me­di­ja o že­ni ko­ja se go­di­na­ma te­ško no­si sa smr­ću svo­jeg mu­ža. Han­nah (R. Hall) se po­ku­ša­va pri­la­go­di­ti jed­nos­tav­nom ži­vo­tu u ma­loj sre­di­ni, što dalje od grad­ske vre­ve. Praz­ni­nu tre­nut­no is­pu­nja­va pi­sa­njem bi­ogra­fi­je vlas­ti­tog mu­ža, poz­na­tog glaz­be­ni­ka, ko­ji je tra­gič­no pre­mi­nuo. Is­to­dob­no je na slič­nu ide­ju do­šao pi­sac (J. Su­de­ikis) iz New Yor­ka, s druk­či­jim po­gle­dom na glaz­be­ni­kov ži­vot. Na po­čet­ku Han­nah od­bi­ja bi­lo kak­vu su­rad­nju s An­drewom, no ka­ko vri­je­me pro­la­zi, ne­ka­ko pro­na­la­ze za­jed­nič­ki je­zik...

ŽANR: GLAZBENA RO­MAN­TIČ­NA KO­ME­DI­JA, 2015.,

SAD REŽIJA: SEAN MEWSHAW ULO­GE: REBECCA

HALL, JASON SU­DE­IKIS, BLYTHE DANNER

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.