GNJEVNA POROTNICA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 16. 7. -

Sud­ski film u ko­je­mu mla­da od­vjet­ni­ca bra­ni osum­nji­če­no­ga za uboj­stvo, ko­ji ima ma­le iz­gle­de da bu­de os­lo­bo­đen, a ona vje­ru­je da je ne­vin. Sa­rah Walsh (J. Cap­shaw) ba­vi se kor­po­ra­tiv­nim pra­vom, ali je kao porotnica po­zva­na na pro­ces na ko­je­mu se od­lu­či­va­lo o kriv­nji Wal­te­ru Bir­du osum­nji­če­nom za uboj­stvo poz­na­tog di­le­ra.

ŽANR: SUD­SKA DRAMA, 2010., SAD REŽIJA: PAUL A. KAUFMAN ULO­GE: JESSICA CAP­SHAW ★★★ ★★

FILM HTV 2 13:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.