PUTNICI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 16. 7. -

Mla­du psi­hi­ja­tri­cu Cla­ire Sum­mers (A. Hat­haway) usred no­ći po­zo­vu u bol­ni­cu zbog pe­te­ro lju­di ko­ji su pre­ži­vje­li pad put­nič­kog avi­ona. Pod nad­zo­rom svog men­to­ra, Per­ryja, Cla­ire s nji­ma or­ga­ni­zi­ra grup­ni rad. Posebnu po­zor­nos­ti po­sve­ću­je Eri­cu, jer joj se čini ka­ko on pre­do­bro re­agi­ra, pa pret­pos­tav­lja da sve po­ti­sku­je.

ŽANR: DRAMA, 2008., SAD

REŽIJA: RODRIGO GARCIA ULO­GE: ANNE HAT­HAWAY ★★★ ★★

FILM HTV 2 22:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.