FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV UTORAK, 16. 7. PROGRAM - -

HBO

14:50 Iz­van stak­le­nog zvo­na: Pu­to­va­nje s Alexan­drom Pe­lo­si 15:50 Iz­ba­vi­te­lji 2 17:45 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom VI 18:20 Vik­to­ri­ja III 19:10 Krip­ton II 20:00 Špa­njol­ska prin­ce­za 21:00 Ras­ta­va III 21:30 Godine i godine 22:30 Pro­ud Mary

HBO 2

09:20 Dap­h­ne i Vel­ma 10:35 U ure­du II 11:05 Ured­niš­tvo II 12:05 Pa­tro­la prok­le­tih 13:05 Prat­nja 14:20 Kralj Ar­t­hur: Le­gen­da o ma­ču 16:25 Ma­min po­pis 18:05 Dur­rel­lo­vi IV 19:00 LEGO film 20:40 Is­po­vi­je­di opas­nog uma 22:35 Tra­ga­nje 00:15 Nadam se da ćeš idu­ći put umri­je­ti CINESTAR TV

09:00 Taxi 10:50 Pr­va liga 12:55 Po­bjed­ni­ca 14:50 Lju­bav­ni jackpot 16:40 Star­sky i Hut­ch 18:35 Sastanak nas­li­je­po 20:20 He­mlock Gro­ve III 21:20 Ka­te i Le­opold 23:30 Klub ot­pi­sa­nih IV 00:20 Lju­bav i ples 01:55 An­dron

FOX CRIME

14:05 De­tek­tiv na Flo­ri­di 15:50 Sret­nik 16:50 Smrt u ra­ju 18:05 Zlo­či­nač­ke igre Agat­he Chris­tie 20:05 Navy CIS 21:00 Či­ka­ška policija 22:00 Har­row 23:00 Zlo­či­nač­ki umo­vi 23:55 Smrt u ra­ju CINEMAX

10:15 Zlat­ni deč­ki 11:40 Ta­ran­ta na tur­ne­ji 13:00 Pu­to­va­nje ži­vo­ta 14:55 Do­bar po­sao u Ita­li­ji 16:35 Hoc­he­la­ga, zem­lja du­ša 18:15 Sjaj 20:00 Sher­lock Gno­mes 21:30 Jett 22:40 Go­mo­ra IV 23:30 Phi­la­delp­hia

FOX LIFE

14:45 Prob­dje­ve­ne no­ći 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Odvaž­ne 17:05 Ve­se­le ras­pu­šte­ni­ce 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Ško­la za pa­ro­ve 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 Mick 22:00 Sa­mo­hra­ni ro­di­te­lji 22:55 Odvaž­ne 23:50 Juž­njač­ko sr­ce

PICKBOX TV

15:00 Gra­dić na oba­li mo­ra 15:45 Si­va zo­na 16:30 Let he­ro­ja 17:15 Skan­dal 18:00 Raj za da­me 18:45 Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 19:30 Si­va zo­na 20:15 Raj za da­me 21:00 Car­di­nal 21:45 Val­ki­ra 22:35 Skan­dal 23:20 Let he­ro­ja

TV 1000

06:15 Sve­mo­gu­ći Evan 07:50 Zem­lja sun­ca 10:05 Ne­vid­lji­vi ži­vot ses­ta­ra Bron­të 12:05 Ka­san­drin dvo­rac 13:55 Mladi re­vol­ve­ra­ši 2 15:35 Ro­bin Hood 17:55 Ože­nio sam se za ubo­ji­cu 19:25 Ple­me­ni­ta krv 21:00 Psi­ho 22:45 Mo­onlig­ht 00:40 Bi­ti John Mal­ko­vich 02:30 Kralj škor­pi­ona: Us­pon rat­ni­ka

KINO TV

06:00 Stran­ki­nja 08:00 Fa­tal­ni gost 9:45 Se­dam ma­če­va 12:10 Kon-Ti­ki 14:15 Vru­će lje­to 16:00 Sa­vr­še­ne majke 18:00 Raj 20:15 Ma­li princ (ani­mi­ra­ni) 22:05 Dva da­na, jed­na noć 00:00 Svi deč­ki vo­le Man­dy Lane 02:00 Raj 04:00 Ma­li princ

FILM HBO 2 20:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.