LJU­BAV­NI JACKPOT

PREPORUKA DA­NA HTV 2 22:10

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 17. 7. -

Nakon što je uhva­ti­la mu­ža ka­ko ju va­ra, San­dy se iz pred­gra­đa se­li u sre­di­šte gra­da, iz­najm­lju­je stan i do­bi­va po­sao iz sno­va na te­le­vi­zi­ji. Usko­ro upoz­na mla­dog Ara­ma ko­ji pris­ta­ne čuvati nje­zi­nu djecu, dok San­dy od­la­zi na do­go­vo­re­ni spoj. Problem nas­ta­ne u tre­nut­ku kad Aram i San­dy za­vr­še jed­ne no­ći u kre­ve­tu...

ŽANR: RO­MAN­TIČ­NA KO­ME­DI­JA, 2009., SAD REŽIJA: BART FREUNDLICH ULO­GE: CATHERINE ZATA-JO­NES, JUSTIN BARTHA

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.