ŠTO ĆEŠ MI UČI­NI­TI KAD ME ULOVIŠ?

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 17. 7. -

Tadeusz Kr­za­ko­ski (K. Kowa­lew­ski), di­rek­tor dr­žav­ne tvrt­ke u pro­pa­da­nju, ože­njen je čo­vjek s ve­li­kim pro­ble­mom. Nje­go­va lju­bav­ni­ca, kći ko­mu­nis­tič­kog moć­ni­ka, oba­vje­šta­va ga da je u dru­gom sta­nju. Ta­de­uszu je jas­no da se mo­ra ože­ni­ti njo­me že­li li sa­ču­va­ti svo­ju re­pu­ta­ci­ju i po­sao. No, ra­zvo­di ni­ka­da ni­su jed­nos­tav­ni.

ŽANR: KOM., 1978., POLJSKA REŽIJA: STANISŁAW BAREJA ULO­GE: K. KOWA­LEW­SKI ★★★★ ★

FILM HTV 3 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.