LJU­DI PO­PUT NAS

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 17. 7. -

Sam (Chris Pi­ne) je sna­la­ž­lji­vi tr­go­vac či­ji po­sao pro­pad­ne is­ti dan ka­da saz­na da mu je otac iz­ne­na­da pre­mi­nuo. Iako to ne že­li, Sam se vra­ća ku­ći, gdje se mo­ra po­bri­nu­ti za oče­vu imo­vi­nu i ponovno stu­pi­ti u kon­takt sa obitelji od ko­je se odav­no otu­đio. Dok is­pu­nja­va oče­ve po­s­ljed­nje že­lje, Sam ot­kri­va uz­ne­mi­ru­ju­ću taj­nu...

ŽANR: DRAMA, 2012., SAD

REŽIJA: ALEX KURTZMAN ULO­GE: CHRIS PI­NE, E. BANKS ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 00:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.