HACHIKO - PRI­ČA O PSU

PREPORUKA DA­NA HTV 2 22:05

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM ČETVRTAK 18. 7. -

Na po­vrat­ku ku­ći sve­uči­liš­ni pro­fe­sor Par­ker Wil­son (R. Ge­re) na že­ljez­nič­koj pos­ta­ji ugle­da na­pu­šte­no šte­ne pa­smi­ne aki­ta. Kad na pi­ta­nje je li psi­ća mo­žda net­ko iz­gu­bio od še­fa pos­ta­je Car­la (J. Alexan­der) do­bi­je ni­je­čan od­go­vor, Par­ker ži­vo­ti­nju pri­vre­me­no od­lu­či od­ni­je­ti ku­ći, vje­ru­ju­ći da će se Car­lu usko­ro ja­vi­ti pra­vi vlas­nik. Dok se ni nje­go­voj su­pru­zi Ca­te (J. Al­len) ni kće­ri An­dy (S. Ro­emer) pre­tje­ra­no ne svi­đa ide­ja o psu u ku­ći, Par­ke­ru se umi­lja­to šte­ne iz­u­zet­no svi­đa. A kad poč­ne in­ten­ziv­no skr­bi­ti o novom lju­bim­cu ko­jem na savjet ko­le­ge Ke­na (C-H. Ta­gawa) da­de ime Hac­hi, Par­ker će s njim po­če­ti ra­zvi­ja­ti neo­bič­nu i vr­lo čvr­stu ve­zu. Hac­hi će se s vre­me­nom to­li­ko ve­za­ti uz Par­ke­ra da će ga sva­kod­nev­no pri od­la­sku na po­sao po­če­ti pra­ti­ti na že­ljez­nič­ku pos­ta­ju, te ga on­dje i do­če­ki­va­ti na po­vrat­ku. A on­da se jed­nog da­na zbog kob­nog sr­ča­nog uda­ra Par­ker ne­će vra­ti­ti s pos­la...

ŽANR: OBI­TELJ­SKA MELODRAMA, 2009., SAD REŽIJA:

LASSE HALLSTRÖM ULO­GE: RIC­HARD GE­RE, JOAN

★★★★★ AL­LEN, CARY-HIROYUKI TA­GAWA, SA­RAH RO­EMER

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.