FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ČETVRTAK, 18. 7. PROGRAM - -

HBO

07:15 Ho­tel Grand Bu­da­pest 08:55 Sad te os­tav­ljam 10:40 Hun­ter Kil­ler 12:40 Solo: Pri­ča iz Ra­to­va zvi­jez­da 14:55 A-Te­am 17:05 Mo­der­na obi­telj X 17:30 Kva­ka 22 18:15 Su­mrak tem­pla­ra II 19:00 Grad na bri­je­gu 20:00 Ju­lie i Ju­lia 22:05 Pe­ri­ka 23:40 Axi­os II

HBO 2

10:50 Šle­po­ve lo­vač­ke pri­če 11:30 U ure­du III 12:15 Ured­niš­tvo III 13:15 Bo­žić­ni bis 14:45 Ge­or­ge iz džun­gle 2 16:15 Špa­njol­ska prin­ce­za 17:10 Roswell: No­vi Mek­si­ko 18:00 Eu­fo­ri­ja 19:00 Pla­ni­na iz­me­đu nas 20:50 Zlo­čes­ti deč­ki 22:45 Zlo­čes­ti deč­ki 2 01:10 Equ­ili­bri­um CINESTAR TV

09:00 Pre­bo­li me 10:50

Pr­va liga III 12:40 Ži­vje­la Fran­cu­ska! 14:30 Le­gen­da o Bag­ge­ru Van­ceu 16:50 Lu­da igra u Texa­su 18:40 Šum­ska dru­ži­na 20:25 He­mlock Gro­ve III 21:20 Fan­tom u ope­ri 23:50 Klub ot­pi­sa­nih V

FOX CRIME

14:05 De­tek­tiv na Flo­ri­di 15:50 Sret­nik 16:50 Smrt u ra­ju 18:05 Zlo­či­nač­ke igre Agat­he Chris­tie 20:05 Navy CIS 21:00 Či­ka­ška policija 22:00 FBI 1 22:55 Zlo­či­nač­ki umo­vi 23:55 Smrt u ra­ju CINEMAX

09:05 Sum­nja 10:45 Ja­hač 12:25 Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja 14:50 Nje­zin blok za cr­ta­nje 16:35 Put na Mars 18:10 Film­ske zvi­jez­de ži­ve vječ­no 20:00 Dun­kirk 21:50 Ta­len­ti­ra­ni gos­po­din Ri­pley 00:10 Tess 01:40 Bit će kr­vi

FOX LIFE

14:45 Prob­dje­ve­ne no­ći 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Odvaž­ne 17:05 Ve­se­le ras­pu­šte­ni­ce 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Ško­la za pa­ro­ve 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 Mick 22:00 Za na­rod 22:55 Odvaž­ne 23:50 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce

PICKBOX TV

15:00 Gra­dić na oba­li mo­ra 15:45 Si­va zo­na 16:30 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:15 Skan­dal 18:00 Raj za da­me 18:45 Mis­te­ri­ji Fran­kie Dra­ke 19:30 Si­va zo­na 20:15 Raj za da­me 21:00 Car­di­nal 21:45 Val­ki­ra 22:35 Skan­dal

TV 1000

09:15 Bre­aking Bro­ok­lyn 10:50 Osmi­jeh Mo­na Li­se 12:45 Laž­no optužena 14:05 Sve­mo­gu­ći Evan 15:40 Ne­vid­lji­vi ži­vot ses­ta­ra Bron­të 17:40 Sa­ti 19:30 Pu­nom sna­gom, cu­re: Do po­bje­de 21:00 Opas­na ši­fra 22:50 Vra­na 00:30 In­si­der 02:35 Kralj škor­pi­ona 4: Iz­gub­lje­no pri­jes­to­lje 05:30 Dan­te­ov vrh

KINO TV

08:00 Ne­ra­zu­man čo­vjek 10:00 Lov na zma­ja 12:00 No­vi iden­ti­tet 14:00 Ra­kov ka­non 16:00 Dva lica si­ječ­nja 18:00 Pje­na da­na 20:15 Glas­ni­je od bom­bi 22:05 Po sva­ku ci­je­nu 00:00 Mje­hu­rić 01:35 Pje­na da­na 04:00 Glas­ni­je od bom­bi

FILM CINEMAX 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.