MOSTOVI OKRUGA MADISON

PREPORUKA DA­NA HTV 1 20:55

24sata - Cafe 24 - - PETAK 19. 7. -

Fran­ces­ca (M. Stre­ep) je bi­la uda­na za Ric­har­da Joh­n­so­na (J. Haynie) i s njim je ži­vje­la na osam­lje­noj far­mi u okru­gu Madison, sa­vez­na dr­ža­va Iowa. Nakon nje­zi­ne smr­ti kra­jem osam­de­se­tih nje­zi­na dje­ca Ca­ro­li­ne (A. Cor­ley) i Mic­ha­el (V. Sle­zak) ot­kri­ju da je u svom dnev­ni­ku opi­sa­la sud­bo­nos­nu lju­bav s fo­to­gra­fom ma­ga­zi­na “National Geographic” Ro­ber­tom Kin­ca­idom (C. Eas­two­od). Ta je ve­za tra­ja­la samo če­ti­ri da­na... “Mostovi okruga Madison” sa­svim su neo­bi­čan film u glu­mač­ko-re­da­telj­skoj ka­ri­je­ri Clin­ta Eas­two­oda, jer je to nje­gov je­di­ni lju­bav­ni film u ko­jem on glu­mi du­bo­ko osje­ćaj­nog čo­vje­ka, a ne re­vol­ve­ra­ša ka­ko smo na­vik­li.

ŽANR: LJU­BAV­NA DRAMA, 1995., SAD REŽIJA:

CLINT EAS­TWO­OD ULO­GE: CLINT EAS­TWO­OD, MERYL STRE­EP, ANNIE COR­LEY, VICTOR SLE­ZAK, JIM HAYNIE

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.