OD KOLIJEVKE PA DO GROBA

24sata - Cafe 24 - - PETAK 19. 7. -

Vo­đa is­kus­nih ulič­nih kri­mi­na­la­ca Anthony Fa­it su­kob­lja­va se s taj­van­skim de­tek­ti­vom Su­om, no obo­ji­ca shva­te ka­ko ima­ju za­jed­nič­kog ne­pri­ja­te­lja te se od­lu­ču­ju udru­ži­ti. Na­ime, dvos­tru­ki agent ko­jeg Su tra­ži, oteo je Fa­ito­vu kćer, za či­ju za­mje­nu tra­ži po­šilj­ku cr­nih di­ja­ma­na­ta ko­ju je Fa­it ukrao sa svo­jom ban­dom.

ŽANR: TRILER, 2003., SAD REŽIJA: ANDRZEJ BARTKOWIAK ULO­GE: JET LI, DMX ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 00:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.