Dok­tor Engel spa­ša­va psa s čud­no­va­tom kr­va­vom ra­nom

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Kas­no na­ve­čer Hu­bert Stre­ifel­ber­ger ku­pa se sa svo­jim kaj­ma­nom u Je­lo­vu je­ze­ru. Jed­nog da­na kaj­man se otrg­ne s uzi­ce i nes­ta­ne. Slje­de­ćeg ju­tra Ha­ber­land do­ve­ze dr. En­ge­lu psa s kr­va­vom ra­nom ko­ju je za­ra­dio na oba­li Je­lo­va je­ze­ra.

UTO­RAK Qu­irin baš ka­ni na­pra­vi­ti re­da u za­pu­šte­noj ku­hi­nji, kad se po­ja­vi Ja­co ka­ko bi na­po­kon otvo­re­no po­raz­go­va­rao s njim. Nakon Ja­co­va fler­ta s Re­bec­com Qu­irin vi­še ne že­li ču­ti za pri­ja­te­lja. Ne že­li ga čak ni pus­ti­ti u ku­ću. SRIJEDA U šu­mi se po­jav­lju­je se vlas­nik pi­la­ne Na­ujoks i po­žu­ru­je rad­ni­ke. Kad Ber­lin­ger poč­ne bun­tov­no go­vo­ri­ti, Na­ujoks ga smjes­ta ot­pus­ti. Qu­irin doz­na za to kad mu Ber­lin­ger do­ne­se ma ope­ra­ci­ju svog jar­ca. Is­tog da­na na­ve­čer net­ko je iz­vr­šio aten­tat na Na­ujok­sa. ČE­T­VR­TAK Na er­ge­lu obitelji Kar­l­sha­gen ba­ne slat­ko­rje­čiv pos­lov­ni čo­vjek, pred­sta­vi se kao In­go Ka­iser i kaže Sibyl­le ka­ko mu je Bet­ti­na do­pus­ti­la da tu smjes­ti ko­nje. Bu­du­ći da je riječ o ras­nim ko­nji­ma, Ka­iser zah­ti­je­va da im So­nja Li­eb­mann žur­no da injek­ci­ju pro­tiv te­ta­nu­sa. PETAK Qu­iri­nov sin Se­bas­ti­an ima pro­ble­me, ali iz­bje­ga­va odgovoriti na oče­va pi­ta­nja. Kad Qu­irin kod Se­bas­ti­ana ot­kri­je mo­bi­tel, Se­bas­ti­an sla­že da ga je do­bio od majke. Usko­ro se is­pos­ta­vi da se Se­bas­ti­an zbog mo­bi­te­la i in­ter­ne­ta vi­so­ko za­du­žio. Chris­toph Hinz, ko­ji mu je po­zaj­mio no­vac, po­žu­ru­je ga da mu vra­ti dug, i to sa ze­le­na­škom ka­ma­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.