Pi­sac kri­mi ro­ma­na pra­ti rad po­li­cij­ske de­tek­tiv­ke na slu­ča­je­vi­ma uboj­stva

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Castle i Bec­kett is­tra­žu­ju bi­zar­no uboj­stvo mla­de že­ne os­tav­lje­ne u ri­tu­al­noj po­zi. Kad eki­pa pro­na­đe zbir­ku čud­nih sim­bo­la u nje­zi­nu sta­nu, a glav­ni osum­nji­če­nik pos­ta­ne ta­jans­tve­ni re­dov­nik, Castle pos­ta­ne uvje­ren da su na­ba­sa­li na uro­tu u sti­lu “Da Vin­ci­je­va ko­da”. UTO­RAK Kad slav­na te­ra­pe­ut­ki­nja za od­no­se bu­de ubi­je­na, čini se da je nje­zin pris­tup taj­na­ma elit­ne i moć­ne kli­jen­te­le doveo do nje­zi­ne smr­ti. Ali kad Castle i Bec­kett ot­kri­ju da je žr­tva po­sje­do­va­la ri­je­dak pred­met vri­je­dan mi­li­ju­ne do­la­ra, shva­te da je ovaj slučaj još slo­že­ni­ji - i opas­ni­ji - ne­go što su mis­li­li.

SRIJEDA Čo­vjek ko­ji kr­va­ri do­te­tu­ra u cr­k­vu i pri­je smr­ti pre­da ta­jans­tve­ni smo­tu­ljak sve­će­ni­ku. Kad se is­pos­ta­vi da je smo­tu­ljak na­smi­je­še­ni ma­li dje­čak, Castle i Bec­kett slu­čaj­no­učaj­no pos­ta­nu da­di­lje no­vo­ro­đen­če­tu.

ČE­T­VR­TAK Uboj­stvo mla­do­gog vi­de­ote­ka­ra pos­ta­ne slo­že­ni­je­eni­je kad tim ot­kri­je da je u proš­los­ti­oš­los­ti bio vr­hun­ski ha­ker. Ali to ni­je­je ništa pre­ma šo­ku ko­ji će Castle do­ži­vje­ti­vje­ti kad ih is­tra­ga­ga do­ve­de k nje­go­vu­go­vu ocu JJac­k­so­nu­ac­k­so­nu

Hun­tu. t u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.