Bren­nan i Bo­oth na­po­kon od­la­ze na me­de­ni mje­sec u Bu­enos Ai­res

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Iza kon­tej­ne­ra pro­na­đu ti­je­lo ko­je je žva­kao ris za­lu­tao u grad. Žr­tva je ko­rej­ski sa­vjet­nik za me­nadž­ment Adam Pak. Nje­go­va su­pru­ga ni­je pri­ja­vi­la nes­ta­nak jer je mis­li­la da je na pos­lov­nom pu­tu u Taj­lan­du. UTO­RAK U auto­mo­bi­lu pro­na­đu ti­je­lo. Auto­mo­bil i leš spa­lje­ni su do te­me­lja, a sje­da­lo i me­tal sto­pi­li su se s kos­ti­ma. Vlas­nik auto­mo­bi­la kaže da je ukra­den, iako ne­ma na­či­na da pro­vje­re nje­gov ali­bi ko­ji uklju­ču­je kup­nju dro­ge u sum­nji­vom di­je­lu gra­da.

SRIJEDA Swe­ets raz­ra­đu­je ri­skan­tan plan da is­tje­ra­ju Pe­lan­ta na čis­tac. Isko­ri­šta­va­ju­ći ti­je­lo čo­vje­ka ko­ji je umro od sr­ča­nog uda­ra i os­ta­vio ti­je­lo Jef­fer­so­ni­anu, pre­ina­ču­ju ga da bi se či­ni­lo da je žr­tva drugog ubo­ji­ce, a sve to pod za­šti­tom elek­tro­nič­kog ome­ta­ča ko­ji spre­ča­va nju­ška­nje. ČE­T­VR­TAK Ci­je­li tim iz Jef­fer­so­ni­ana je na ve­če­ri uo­či Bo­ot­ho­va i Bren­na­ni­či­na vjenčanja kad za­zvo­ni sve­će­ni­kov te­le­fon. Sti­že vi­jest o uboj­stvu. Pri is­ko­pa­va­nju te­me­lja za sje­ni­cu pro­naš­li su ti­je­lo. Iako je vjen­ča­nje su­tra, tim iz Jef­fer­so­ni­ana uvje­ren je da će bi­ti ot­ka­za­no jer Bren­nan že­li is­tra­ži­ti. PETAK Ljud­ski os­ta­ci pronađeni su u da­bro­voj bra­ni, a ve­ći­nu mesa po­je­li su pu­že­vi. Nes­ta­li sje­ku­tić po­ma­že iden­ti­fi­ci­ra­ti žr­tvu kao Se­ana No­la­na, ma­ne­ke­na u us­po­nu či­ja je dje­voj­ka ra­ču­no­vot­ki­nja pla­ća­la ve­ći­nu ra­ču­na. Ona ni­je pri­ja­vi­la Se­anov nes­ta­nak jer je, ko­li­ko ona zna, on bio na sni­ma­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.