JOŠ NE­MA 30 GO­DI­NA, A PRODUCENTI­MA VRI­JE­DI 12 MI­LI­JU­NA KU­NA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Tur­ski glum­ci osim sla­ve ubi­ru i mas­ne ho­no­ra­re. Iako pro­du­cen­ti znat­no ma­nje pla­ća­ju glu­mi­ce od nji­ho­vih mu­ških ko­le­ga, one naj­bo­lje se ne mo­gu po­ža­li­ti. Me­đu naj­pla­će­ni­ji­ma je Ha­zal Kaya, ko­ju smo upoz­na­li kao Fe­ri­hu iz se­ri­je “Dje­voj­ka ime­na Fe­ri­ha”. Sa samo 29 go­di­na može se po­hva­li­ti ne­to vri­jed­nos­ti od 12 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.