Drama pra­ti autis­tič­nog ki­rur­ga u me­di­cin­skim avan­tu­ra­ma

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Kad 28-go­diš­nji Ge­or­ge Reynol­ds stig­ne na hit­nu, saz­na­nje da uzi­ma an­ti­an­dro­ge­ne li­je­ko­ve po­tak­ne Cla­ire da se za­pi­ta je li riječ o tran­srod­noj oso­bi. Kad mu kažu da je zbog lijekova imao mo­žda­ni udar, Ge­or­ge priz­na da ih ne uzi­ma jer je tran­sro­dan, ne­go da bi sma­njio na­gon za sek­su­al­nim od­no­si­ma s dje­com. UTO­RAK Kad za­jed­no pro­ve­du noć nakon što ni­jed­no ni­je nas­li­je­di­lo An­drewsa na mjes­tu še­fa ki­rur­gi­je, Lim i Me­len­dez kre­ću odra­di­ti blag­dan­sku smje­nu na hit­noj. Je­dan od pa­ci­je­na­ta ko­ji su do­le­tje­li is­tim le­tom iz Ma­le­zi­je umre pa Lim i Sha­un sum­nja­ju da se u zra­ko­plo­vu na­la­zio smr­to­nos­ni vi­rus. Nakon što pre­ži­vje­lu Ma­ri­an­ne So­ut­ham smjes­te u iz­o­la­ci­ju, me­di­cin­ski teh­ni­čar Tyler Dur­nes, ko­ji ju je do­ve­zao u bol­ni­cu, raz­bo­li se, pa i nje­ga smje­šta­ju u ka­ran­te­nu ka­ko bi spri­je­či­li ši­re­nje za­ra­ze.

SRIJEDA Dok se Sha­un no­si s ka­osom ko­ji ga okru­žu­je i po­ku­ša­va po­pra­vi­ti raz­de­ra­nu ar­te­ri­ju Dje­da Mra­za iz rob­ne ku­će, Morgan i An­drews po­ku­ša­va­ju odr­ža­ti Lim na ži­vo­tu dok če­ka­ju vi­jes­ti o vi­ru­su zbog ko­jeg je u bol­ni­ci pro­gla­še­na ka­ran­te­na. Park pre­kr­ši pra­vi­la ka­ran­te­ne ka­ko bi spri­je­čio na­pa­daj as­t­me si­na Kel­la­na, a Me­len­dez i Cla­ire spašavaju pa­ci­jen­ta obo­lje­log od le­uke­mi­je Chri­sa San­to­sa ka­ko bi mo­gli nastaviti tran­s­plan­ta­ci­ju leđ­ne mo­ždi­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.