‘Zamrznule’ su se kao vo­šta­ne fi­gu­re

Na nji­ho­vu li­cu,

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV BOTOKSMANI­JA - Pi­še: HE­LE­NA IVAN­KO­VIĆ

Glu­mi­ca Nicole Kidman (52) ne­ko­li­ko pu­ta je rek­la da ni­je fan plas­tič­nih operacija, no ne­dav­no je šo­ki­ra­la mno­ge jer se ni­je mo­gla ni na­smi­ja­ti od pre­vi­še bo­tok­sa na li­cu.

- Ova­ko ne iz­gle­da že­na od 52 godine. Iz­gle­da kao da ju je net­ko po­pe­glao - ko­men­ti­ra­li su mno­gi obo­ža­va­te­lji, ali Nicole i dalje kri­je da spre­ča­va starenje. Pri­je dvi­je godine rek­la je da je pro­ba­la bo­toks još 2013., ali da vi­še ne že­li jer ni­je mo­gla mi­ca­ti če­lo. No čini se da je pro­mi­je­ni­la stav o to­me. - Mo­žeš ru­ku pod ru­ku s Do­na­tel­lom Ver­sa­ce - go­vo­ri­li su joj fa­no­vi. Mod­na di­zaj­ne­ri­ca Ver­sa­ce (64) pot­pu­no se iz­o­bli­či­la. U svijet mo­de uš­la je vr­lo mla­da pa su joj ži­vot obi­lje­ži­li gla­mur, es­tet­ske ko­rek­ci­je, al­ko­hol, ko­ka­in i psi­hič­ki slo­mo­vi. Dok mno­gi nakon operacija pos­ta­nu ne­pre­poz­nat­lji­vi, Do­na­tel­la je ite­ka­ko pre­poz­nat­lji­va. Nig­dje ne može pro­ći ne­za­pa­že­no, a sva­ka nje­zi­na no­va ko­rek­ci­ja je vid­lji­va.

Ništa druk­či­je ni­je

ni kod Ga­bri­je­le Spa­nic (45), ko­ja je glu­mi­la poz­na­tu “Oti­ma­či­cu”. Ne po­ri­če da je ra­di­la na se­bi, ali ni­kad ni­je rek­la što i ko­li­ko pu­ta. Gdje god se po­ja­vi­la, li­ce joj je ve­ći­nom na­te­če­no, obra­zi na­pum­pa­ni, a bo­ra ni na vi­di­ku. Za pje­va­či­cu Ma­ju Šu­put (39) pri­ča­lo se da ide na plas­tič­ne ope­ra­ci­je, ali se ni­kad ni­je spe­ci­fi­ci­ra­lo što je po­prav­lja­la. Me­đu­tim, uo­či svad­be u svib­nju pro­cu­ri­le su fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma je Ma­ja ima­la za­mrz­nu­to li­ce. Za ma­ne­ken­ku Ni­nu Mo­rić (42) može se du­go na­bra­ja­ti što je sve mi­je­nja­la, od usa­na dok je još bi­la ma­lo­ljet­na do obra­za i no­sa. Sad Ni­na ni­je ni na­lik mla­doj ma­ne­ken­ki s po­čet­ka ka­ri­je­re. Tad je ma­mi­la po­gle­de za­pa­nju­ju­ćim iz­gle­dom, dok tre­nu­tač­no Ni­na sve vi­še šo­ki­ra iz­bo­tok­si­ra­nim li­cem.

VAJU ZA­US­TA­VI­TI STARENJE, A ZA­PRA­VO DO­BI­JU KONTRA EFEKT...

NI­KAD NIASDASD SDFSDFSD ROKER JasArum autet ha­rum dit fu­git elique eum fa­ce­pu­dae. Nem quo om­nis que MA­JA ŠU­PUT Šu­ška se da je pje­va­či­ca os­vje­ži­la li­ce bo­tok­som dan pri­je vjenčanja s Ne­na­dom Ta­ta­ri­no­vom

NI­NA MO­RIĆ Sa samo 17 go­di­na po­ve­ća­la je us­ne pa je go­vo­ri­la da je to naj­ve­ća glu­post ko­ju je na­pra­vi­la

GABRIELA SPA­NIC U ‘Oti­ma­či­cu’ su se mno­gi za­lju­bi­li, a sad je ne­pre­poz­nat­lji­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.